Vernieuwing bij de Nationale Arbeidsraad

Er is een nieuwe lijst gepubliceerd met de namen van de leden van de Nationale Arbeidsraad (NAR). We noteren oude en nieuwe namen. Het benoemingsbesluit treedt in werking op 10 december 2018. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op dat moment was de site van de NAR nog niet up-to-date.

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Dit zijn de werkende leden (werkgeversorganisaties): Timmermans Pieter, Vanderhoven Marie-Noëlle, Demarree Serge, Dejonghe Monica, Vermeersch Catherine, Laenens Koen, Vochten Jan, Verschraegen Geert, Botterman Christiaan, Cabooter Koen, Deiteren Caroline, Dewevre Matthieu en Van Laer Erik.

Dit zijn de werkende leden (werknemersorganisaties): Duroi Hilde, Ulens Miranda, De Baene Jean-Marie, Vander Linden Lander, Jadoul Valérie, Delmee Myriam, Decock Stefaan, Serroyen Chris, Van Erdeghem William, Verjans Mathieu, Van Den Bergh Piet, Coppens Mario en Valentin Olivier.

Daarnaast worden uiteraard ook plaatsvervangende leden benoemd.

De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies.

Bron: Koninklijk besluit van 18 november 2018 tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad, BS 10 december 2018

  642