Twee nieuwe namen in Adviesraad van het sociaal strafrecht

De Adviesraad van het sociaal strafrecht bestaat uit 18 leden die in principe benoemd worden voor een periode van 4 jaar. Daarnaast zitten in de adviesraad ook deskundigen die aangewezen worden door de bevoegde ministers.

Gepubliceerd op 13-06-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Maar nu wordt Kevin Florizoone benoemd tot lid van de adviesraad. Hij is directeur van de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en vervangt Wouter Langeraert.
Daarnaast wordt Jan Debackere benoemd tot lid van de adviesraad. Hij is adviseur bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid en vervangt Philippe Vanden Broeck.

De adviesraad vervult een belangrijke rol bij de toepassing van het Sociaal Strafwetboek. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De adviesraad maakt ook studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coördineert de opstelling van het jaarverslag .

De leden van de raad vertegenwoordigen:

  • de FOD Werkgelegenheid, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid;
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
  • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
  • de rechtelijke orde; en
  • de academische wereld.

Het benoemings-KB van 8 mei 2018 treedt in werking op 22 juni 2018. Dat is tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vervanging van twee leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 12 juni 2018

  284