Syntra Vlaanderen: raad van bestuur en missie krijgen update

De Vlaamse overheid heeft het oprichtingsdecreet van het ‘Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen’ aangepast.

Gepubliceerd op 04-07-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

• De samenstelling van de raad van bestuur van het agentschap wordt afgestemd op de principes van het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

• De missie van het agentschap wordt geactualiseerd in het kader van de nieuwe opdracht inzake duaal leren;

• Het instrument ‘beheersovereenkomst’ wordt vervangen door het instrument ‘ondernemingsplan’. 

Raad van bestuur

In de bestuursorganen van de rechtspersonen die tot de Vlaamse overheid behoren, moet een derde van de bestuurders onafhankelijk zijn. Het gaat om een principe van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, zoals vermeld in het decreet van 22 november 2013.

De samenstelling van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen wordt nu aangepast om aan die vereiste te kunnen voldoen. Zonder dat er sprake is van een uitbreiding om aan die vereiste te voldoen. Namelijk:

  • de voorzitter;
  • twee bestuurders voorgedragen door de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw die in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben;
  • twee bestuurders voorgedragen door de representatieve organisaties van de werknemers die in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben;
  • twee bestuurders voorgedragen door de Vlaamse regering en die niet mogen behoren tot, of verbonden zijn met, de bovengenoemde organisaties;
  • de gedelegeerd bestuurder;
  • vier onafhankelijke bestuurders, voorgedragen door de raad van bestuur onder de voorwaarden en op basis van de procedure, vermeld in het decreet van 22 november 2013.

In totaal zijn er in de nieuwe samenstelling twaalf (voordien dertien) stemgerechtigde bestuurders, waarvan een derde onafhankelijk. Aan de raad van bestuur zijn vier onafhankelijke bestuurders toegevoegd die hun mandaat opnemen, vervullen en beëindigen, met toepassing van het decreet van 22 november 2013.

Missie

De missie van het agentschap wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe opdracht in het kader van duaal leren, en met de inbedding van het Vlaams Partnerschap Duaal leren in het agentschap. Het regeerakkoord bepaalt hieromtrent dat Syntra Vlaanderen een duidelijke regierol krijgt in de realisatie van de werkcomponent van arbeidsmarktrijpe jongeren.

De nieuwe missie van Syntra Vlaanderen wordt dan: ‘Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen ‘en, dat samen met de onderwijsverstrekkers en sectoren, kwalitatief en kwantitatief vorm geeft aan de werkplekcomponent van het duaal leren.'

Ondernemingsplan

Voortaan werkt men met een ‘ondernemingsplan’ in de plaats van met een ‘beheersovereenkomst’. Het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 wordt in overeenstemming gebracht met de wijzigingen aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.

Zo bepaalt het nieuwe decreet dat de raad van bestuur, in overleg met de Vlaamse Regering, een ondernemingsplan vaststelt, en een jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan.

Tot slot noteren we ook enkele materiële rechtzettingen.

In werking

Het wijzigingsdecreet van 8 juni 2018 treedt in werking op 1 juli 2018.

Bron: Decreet van 8 juni 2018 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen”, wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, BS 26 juni 2018

  310