Sébastien Van Bellegem benoemd in Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Marc Daugherty is niet langer lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Hij wordt met ingang van 23 oktober 2017 vervangen door Sébastien Van Bellegem.

Gepubliceerd op 25-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid werd opgericht om het tewerkstellingsbeleid en allerlei maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid op te volgen. Ook op Europees niveau. De raad onderzoekt ook voorstellen die de arbeidscreatie bevorderen. Het gaat om bevoegdheden van technische en raadgevende aard.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid beraadslaagt op aangeven van de minister van Werk of een andere minister. Maar een beraadslaging op eigen initiatief kan ook.

Naast de voorzitter zijn er in principe 21 leden :

  • elf leden die, op voordracht van de minister van Werk, worden benoemd bij een in de ministerraad overlegd besluit;
  • tien leden die aangewezen worden door de regeringen van de gewesten en door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. 
  • Alle leden zijn stemgerechtigd. De raad mag maximaal voor 2/3 uit leden van hetzelfde geslacht bestaan. Met uitzondering van de voorzitter zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Bron: Koninklijk besluit van 31 juli 2017 houdende ontslag, vervangin en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, BS 23 oktober 2017

  527