Robert Vertenueil benoemd tot plaatsvervangend lid Nationale Arbeidsraad

Robert Vertenueil wordt als vertegenwoordiger van de werknemers benoemd tot plaatsvervangend lid in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Hij vervangt Paul Lootens van wie het mandaat vroegtijdig stopt op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen. Vertenueil zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Het benoemings-KB van 13 december 2015 treedt in werking op ‘de datum van kennisgeving aan de belanghebbende’. Wellicht is dat op 13 december 2015.

26 werkende leden
De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van 4 jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies. Denk bijvoorbeeld aan de commissie Ondernemingsraden (C.10), de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen (C.38), en de commissie Sociale Zekerheid (C.51). Er zijn ook gemengde commissies met leden van de NAR en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), eventueel aangevuld met deskundigen.

Steven Bellemans

Bron: Koninklijk besluit van 13 december 2015 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 5 januari 2016 

Gepubliceerd op 06-01-2016

  102