Nieuwe plaatsvervangers in de NAR

We noteren twee benoemingen in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

 

 

Gepubliceerd op 14-03-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
 • Virginie Caverneels wordt langs werknemerskant benoemd tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Robert Vertenueil;
 • Arne Geluykens wordt langs werknemerskant benoemd tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Sabine Slegers.

  De benoemingsbesluiten treden in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbenden. Dat is vermoedelijk op 25 februari 2018.

  De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

  De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

  De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies.

  Koninklijk besluit van 25 februari 2018 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 9 maart 2018
  Koninklijk besluit van 25 februari 2018 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 9 maart 2018
  309