Nieuwe namen in algemeen beheerscomité zelfstandigen

We noteren twee nieuwe namen in het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

 

Gepubliceerd op 02-01-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Enrico Leenknecht wordt benoemd tot stemgerechtigd plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken. Hij vervangt Bernadette Adnet.
  • Frederik Dhont wordt benoemd tot plaatsvervangend lid met raadgevende stem, als vertegenwoordiger van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Hij vervangt Koen Mortier.

 

 Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen is samengesteld uit twaalf stemgerechtigde leden, waaronder de voorzitter, twee leden met raadgevende stem en een secretaris. Ze worden benoemd door de minister die bevoegd is voor zelfstandigen. Er is ook een afgevaardigde van de minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Het algemeen beheerscomité heeft een algemene bevoegdheid inzake het formuleren van voorstellen, adviesverlening, het uitvoeren of laten uitvoeren van studies en het verlenen van aanbevelingen. Daarnaast heeft het ook specifieke opdrachten, zoals samen met de bevoegde minister het gezag uitoefenen over het globaal financieel beheer van het sociaal statuut.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op 20 december 2017. Dat is de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

Bron: Ministerieel besluit van 12 december 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 20 december 2017

  350