Muriel Galerin benoemd in Adviesraad van het sociaal strafrecht

De Adviesraad van het sociaal strafrecht bestaat uit 18 leden die met ingang van 23 mei 2016 benoemd werden voor een periode van 4 jaar. Daarnaast zitten in de adviesraad ook deskundigen die aangewezen worden door de bevoegde ministers.

Gepubliceerd op 09-11-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Werden benoemd:

 • de leden van de adviesraad;
 • de voorzitter en de vice-voorzitter van de adviesraad;
 • de secretaris en de adjunct-secretarissen van de adviesraad.

Maar nu wordt Muriel Galerin benoemd tot lid van de adviesraad. Zij is adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en vervangt de heer Renaud.

De adviesraad vervult een belangrijke rol bij de toepassing van het Sociaal Strafwetboek. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De adviesraad maakt ook studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coördineert de opstelling van het jaarverslag.

  De leden van de raad vertegenwoordigen:
 • de FOD Werkgelegenheid, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
 • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
 • de rechtelijke orde; en
 • de academische wereld.

 Het benoemings-KB van 22 oktober 2017 treedt in werking op 13 november 2017. Dat is tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vervanging van een lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 3 november 2017

  316