Leden algemeen beheerscomité zelfstandigen benoemd voor 6 jaar

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen is samengesteld uit 12 stemgerechtigde leden, waaronder de voorzitter, 2 leden met raadgevende stem en een secretaris. Ze worden benoemd door de minister die bevoegd is voor zelfstandigen. Er is ook een afgevaardigde van de minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het algemeen beheerscomité heeft een algemene bevoegdheid inzake het formuleren van voorstellen, adviesverlening, het uitvoeren of laten uitvoeren van studies en het verlenen van aanbevelingen. Daarnaast heeft het ook specifieke opdrachten, zoals samen met de bevoegde minister het gezag uitoefenen over het globaal financieel beheer van het sociaal statuut.

Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot werkende leden van het beheerscomité:

1/ Stemgerechtigde leden:

  • als vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen: Deiteren Caroline, Mattheeuws Christine, Francart Renaud, Steverlynck Jan, Warlop Louis;
  • als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties: Botterman Chris;
  • als vertegenwoordigers van de minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft: Cousaert Bertel, Vanhuysse Sven;
  • als leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid: Vandecavey Bernard;
  • als administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Vanderstappen Anne;
  • als vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen: Watthy Tom;
  • als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken: Staes Johan.

 2/ Leden met raadgevende stem:

  • als vertegenwoordiger van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen: Jacobs Peter;
  • als vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College: Michiels Pieter.

 

Daarnaast worden ook de plaatsvervangende leden benoemd voor een periode van zes jaar.

BronMinisterieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 14 juli 2017

  353