Julie Gillet benoemd in beheerscomité Famifed

Julie Gillet wordt benoemd tot lid van het beheerscomité van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed), ‘in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een andere organisatie met belangstelling voor het beheer van de instelling’.

Julie Gillet vervangt Sarah Hibo (werkend lid, Femmes prévoyantes socialistes, vertegenwoordiging gezinsorganisaties).

Het benoemings-KB treedt in werking op 22 mei 2017. Dat is de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Famifed maakt deel van het primaire netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en is in die hoedanigheid rechtstreeks verbonden met de kruispuntbank.
Het agentschap ziet zichzelf als ‘regulator’ – bijvoorbeeld bij het efficiënt beheer van de kinderbijslagregeling -, en als ‘operator’ – bijvoorbeeld bij de uitbetaling.
Famifed is een paritair beheerde overheidsinstelling. Het beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, en uit afgevaardigden van gezinsverenigingen, vrouwenorganisaties, sociale bewegingen en van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen.

Steven Bellemans

Bron: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag - Beheerscomité. Ontslag en benoeming van een lid, BS 22 mei 2017 

Gepubliceerd op 24-05-2017

  328