Jean-Marc Vandenbergh blijft administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt het mandaat van Jean-Marc Vandenbergh verlengd voor een periode van zes jaar.

Gepubliceerd op 18-05-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Vandenbergh blijft dus titularis van de managementfunctie van administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen .

Dat blijkt uit een uittreksel van een benoemings-KB dat de FOD Werkgelegenheid gepubliceerd heeft in het Belgisch Staatsblad.

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering ...) betaalt. De hulpkas informeert de gebruikers, stelt het dossier van de uitkeringsaanvraag samen (en maakt het over aan de RVA), en betaalt de uitkeringen op basis van de door de RVA afgeleverde goedkeuring. De ‘uitbetalingsbureaus’ zijn verspreid over het hele land.

De sociale zekerheid wordt hoofdzakelijk bekostigd door de bijdragen van loontrekkende werknemers en werkgevers, en door de bijdragen van de Staat. De aan de RSZ overgemaakte gelden worden over de verschillende sectoren van de sociale zekerheid verdeeld.
De RVA beheert het geld voor de werkloosheidssector en verdeelt het over de uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn de HVW en de erkende uitbetalingsinstellingen.

Bron: Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Verlenging van het mandaat van administrateur-generaal, BS 15 mei 2018

  341