Gisèle Désiront benoemd tot plaatsvervangend lid van de NAR

Gisèle Désiront wordt langs werkgeverskant benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Zij vervangt Werner Abelshausen.

Gepubliceerd op 09-11-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Het benoemings-KB treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende. Dat is vermoedelijk op 18 oktober 2017.

De NAR telt 26 werkende leden en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van 4 jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Paul Windey is de voorzitter. De mandaten zijn gelijk verdeeld tussen de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De NAR formuleert voorstellen en brengt adviezen uit over sociale vraagstukken. Bij de totstandkoming van allerlei uitvoeringsbepalingen binnen het individueel en collectief arbeidsrecht, maar ook binnen het socialezekerheidsrecht. Er zijn ook adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. En de NAR kan collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten ‘voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken’.

De NAR heeft een plenaire raad en een dagelijks bestuur, maar de eigenlijke werkzaamheden gebeuren in commissies.

Bron: Koninklijk besluit van 18 oktober 2017 houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad, BS 6 november 2017

  365