Federale Pensioendienst: Yves Latinie wordt lid van ‘Raad voor uitbetaling van de voordelen’

Met ingang van 26 november 2018 wordt Yves Latinie benoemd als lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen. Hij vervangt Bea Foubert.

Gepubliceerd op 12-12-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Zoals bekend, werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op 1 april 2016 omgedoopt tot de Federale Pensioendienst (FPD). Uit de wet die gezorgd heeft voor die omvorming, blijkt dat de ‘Raad voor uitbetaling van de voordelen’ hoofdzakelijk bevoegd is om te beslissen over de verzaking aan de terugvordering van de door de pensioendienst onverschuldigd betaalde uitkeringen.

 De raad bestaat uit:

  • een voorzitter, benoemd door de Koning;
  • 6 leden door de Raad van beheer van het RSVZ aangewezen;
  • 6 leden door het Beheerscomité van de dienst aangewezen;
  • 6 leden door de minister aangewezen.

Alleen de leden zijn stemgerechtigd. De regeringscommissaris en de afgevaardigde van de minister van Financiën wonen met raadgevende stem de vergaderingen van de raad bij. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van ten minste twee derde van de betrokken aanwezige leden. Maar de beslissingen over de verzaking aan de terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkeringen en de verzaking aan de toepassing van de sanctie tegen de pensioengerechtigde, worden genomen bij gewone meerderheid.

Bron: Ministerieel besluit van 19 november 2018 houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst, BS 26 november 2018  

  593