Enkele nieuwe namen in Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

We noteren een paar nieuwe namen in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het benoemings-KB van 11 oktober 2018 treedt in werking op 26 oktober 2018. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gepubliceerd op 07-11-2018

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  • Langs werknemerskant wordt Raf De Weerdt ( federaal secretaris ABVV ) benoemd tot gewoon lid. Hij vervangt Miranda Ulens.
  • Langs werknemerskant wordt Nathalie Lionnet benoemd tot plaatsvervangend lid. Zij vervangt Christian Masai.
  • Langs werkgeverskant wordt Erik Van Laer benoemd tot plaatsvervangend lid. Hij vervangt Sylvie Slangen.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is samengesteld uit een voorzitter en een ondervoorzitter, en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Er zijn ook secretarissen. De regels die van toepassing zijn op de raad zijn geïntegreerd in Boek II, Titel 9 van de Codex over het welzijn op het werk.

De hoge raad wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een uitvoerend bureau, vaste commissies, commissies ad hoc, en door een secretariaat.
De hoge raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken over maatregelen binnen de domeinen die omschreven worden in de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Maar de hoge raad kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en daarover advies geven. Verder onderzoekt de hoge raad alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en hij doet ook voorstellen over het algemeen beleid.

Bron: Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, BS 26 oktober 2018

  169