Benoeming experts die antidiscriminatiewetten evalueren

Eind vorig jaar werd een ‘Commissie van experts’ opgericht, die de antidiscriminatiewetten moet evalueren. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de magistratuur, de advocatuur, de werknemers- en werkgeversorganisaties, en uit door de bevoegde ministers voorgedragen experts.

De commissie is samengesteld uit 12 effectieve leden . De Koning benoemt de effectieve leden en hun plaatsvervangers voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Het mandaat van de effectieve leden kan slechts één keer hernieuwd worden.
Nu is het benoemings-KB verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 14 augustus 2016. Dat is 10 dagen na publicatie.

Dit zijn de leden van de commissie:

  • op voorstel van het College van Procureurs-generaal: Franky De Keyzer en Julie Feld;
  • op voorstel van de Orde van Vlaamse balies en op voorstel van de Orde van de Franstalige en Duitstalige balies: Elke Cloots en François Haenecour;
  • op voorstel van de Nationale Arbeidsraad: Caroline Deiteren, Nathalie Diesbecq, Jean-François Macours en Laurent Vander Elst;
  • op voorstel van de Staatssecretaris die Gelijke Kansen in haar bevoegdheid heeft: Marc Bossuyt, Olivier De Schutter, Françoise Tulkens en Leen Verraest.

Uiteraard werden ook evenveel plaatsvervangers benoemd.

De commissie evalueert de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, en de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. De antidiscriminatiewetten worden elke 5 jaar geëvalueerd.

Het zijn eigenlijk de ‘wetgevende kamers’ die de toepassing en de doeltreffendheid van de antidiscriminatiewetten evalueren. Maar ze doen dat onder andere op basis van het verslag van de Commissie van experts.

Steven Bellemans

Bron: Koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende benoeming van de van de leden van de Commissie van Experten, BS 4 augustus 2016 

Gepubliceerd op 09-08-2016

  311