Benjamin Lys wordt vast lid van de Commissie ‘Ondernemingsplannen’

Benjamin Lys wordt langs werknemerskant benoemd tot vast lid van de Commissie ‘Ondernemingsplannen’. Hij vervangt Jean-Benoît Maisin, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen.

Het benoemingsbesluit van 23 februari 2017 treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende. Dat is wellicht op 23 februari.

Economische werkloosheid

Om een stelsel van economische werkloosheid voor bedienden te kunnen toepassen, moet de onderneming in kwestie worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden en moet ze gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan.

De cao of het ondernemingsplan bevat onder andere een omschrijving van de maatregelen die moeten zorgen voor het maximale behoud van de tewerkstelling en de duur van de volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Commissie ‘Ondernemingsplannen’

Het ondernemingsplan moet samen met een gemotiveerde aanvraag aangetekend worden overgemaakt aan de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid. Daarop legt de directeur-generaal het plan voor aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’, die deel uitmaakt van die overheidsdienst.

De commissie spreekt zich bij gemotiveerde beslissing uit. En voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers die in economische moeilijkheden verkeren, kan de commissie een afwijking toestaan op de betaling van de forfaitaire crisispremie.

De commissie bestaat uit:

  • 5 vaste leden en 5 plaatsvervangende leden voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR);
  • 5 vaste leden en 5 plaatsvervangende leden voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR);
  • 3 leden die in het domein van het sociaal overleg en op het vlak van de in de wet bepaalde maatregelen een bijzondere kennis en ervaring hebben.

Steven Bellemans

Bron: Ministerieel besluit van 23 februari 2017 houdende vervanging van een lid van de Commissie “Ondernemingsplannen”, BS 3 maart 2017 

Gepubliceerd op 06-03-2017

  316