Bonden en werkgevers raken het niet eens over hogere lonen

De sociale partners zijn er in de Groep van Tien opnieuw niet in geslaagd een akkoord af te sluiten over hogere lonen.

De kopstukken van de vakbonden en werkgeversorganisaties hoopten woensdagmiddag een compromis te bereiken over:

  • hogere lonen en uitkeringen. Om ge­lij­ke tred te hou­den met de loons­ver­ho­gingen bij de buren is er vol­gens die Cen­tra­le Raad ruim­te voor een op­slag van 0,9 à 1,2 pro­cent boven op de loon­in­dexe­rin­gen.
    De vak­bon­den grij­pen het rap­port aan om voor een loons­ver­ho­ging van 1,2 pro­cent te ij­ve­ren. De werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties den­ken eer­der aan 0,9 pro­cent, al leeft bij hen het besef dat het moei­lijk wordt dat aan te hou­den. Door­dat de re­ge­ring-Mi­chel de wet van 1996 over het con­cur­ren­tie­ver­mo­gen heeft her­vormd, is de loon­mar­ge al in­ge­perkt.
    Te­ge­lijk moe­ten de so­ci­a­le part­ners het bud­get ver­de­len voor het ver­ho­gen van de laag­ste uit­ke­rin­gen en pen­si­oe­nen. Voor 2017 heb­ben ze daar­voor zo'n 170 mil­joen euro ge­kre­gen van de fe­de­ra­le over­heid, voor 2018 komt daar zo'n 300 mil­joen bo­ven­op.
  • het verlengen van enkele uitzonderingsmaatregelen voor het brugpensioen. Tot eind 2016 kun­nen be­paal­de bouw­vak­kers en werk­ne­mers met een zwaar be­roep of een lange loop­baan op 58 jaar met brug­pen­si­oen. In 2017 wordt dat 60 jaar, maar de vak­bon­den drin­gen er bij de werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties op aan om in een uit­zon­de­ring te voor­zien waar­door zulke werk­ne­mers nog op 59 jaar met brug­pen­si­oen kun­nen.
    Een ge­lijk­aar­di­ge maat­regel wil­len de vak­bon­den voor brug­pen­si­oen bij een col­lec­tief ont­slag, wat nu nog mo­ge­lijk is op 55 jaar. Vanaf vol­gend jaar wordt dat 57 jaar, maar de bon­den wil­len dat ver­vroe­gen tot 56.

Dat is evenwel niet gelukt, want de sociale partners gingen in de late namiddag zonder akkoord uiteen.

(bron: tijd.be - 21/12/2016)

Gepubliceerd op 22-12-2016

  74