Wegwijs doorheen de voorlopige hechtenis

De Praktische Gids Voorlopige Hechtenis biedt een algeheel en grondig overzicht van de wet op de voorlopige hechtenis, inclusief een bespreking van de meest recente rechtspraak en rechtsleer terzake. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, gaf de auteur, Philip Daeninck, een geschreven interview.

Gepubliceerd op 08-05-2020

Wat is het opzet van het boek?

Naast een uitvoerige bespreking van de wet, inclusief de meest recente rechtspraak en rechtsleer, wordt dan ook bijzondere aandacht verleend aan problemen zoals deze zich voordoen in de dagelijkse praktijk, zoals de termijn van 48 uren, problemen met betrekking tot het verhoor van de verdachte, de oproepingen voor de zitting en de inzage in het dossier, de gevolgen van laattijdige betekeningen, het daadwerkelijk betalen van een borgsom, de praktijk van het elektronisch toezicht, etc.

Op welke wijze wordt dit opzet betracht?

Naast de keuze voor praktijkgerichte onderwerpen, werd ervoor geopteerd om een aantal onderwerpen extra te belichten in vergelijking met 'traditionele' commentaren en overzichten. Zo werden er aparte hoofdstukken ingevoegd met betrekking tot de rechtspleging en met betrekking tot de mogelijkheden tot invrijheidstelling.

Eén en ander werd daarnaast ook opgenomen in een exhaustieve inhoudstafel teneinde het opzoekingswerk zoveel als mogelijk te vergemakkelijken. In die zin vormt de inhoudstafel de wegwijzer doorheen de Praktische Gids.

Er werd tot slot uitdrukkelijk voor geopteerd de chronologie van de procedure inzake voorlopige hechtenis te volgen, gaande vanaf de arrestatie, over het gerechtelijk onderzoek, de regeling van de rechtspleging tot aan de uitspraak, inclusief het mogelijke bevel tot onmiddellijke aanhouding. Op deze manier kan de rechtspracticus snel een antwoord vinden op zijn concrete vraag.

Wat zijn de meest recente wijzigingen sinds de vorige editie in 2015?

De wetgever heeft de voorbije 5 jaar niet minder dan 11 maal wijzigingen aangebracht in de wet op de voorlopige hechtenis. Sommige van deze wijzigingen werden daarenboven later vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Er is dus zeer veel veranderd sinds 2015. Een update drong zich dan ook op.

Voor de praktijk zijn vooral de verlenging van de arrestatietermijn naar 48 uren, de wijziging van de cadans van de verschijningen voor de raadkamer en de ganse materie van het elektronisch toezicht in het oog springend. Recentelijk werden ook de toepassingscriteria voor de onmiddellijke aanhouding verruimd, na een verstrenging een jaar eerder.

Waarom blijft een reflectie over de voorlopige hechtenis belangrijk?

Met de voorlopige hechtenis werd de mogelijkheid gecreëerd om een verdachte van zijn vrijheid te beroven alvorens er uitspraak werd gedaan over zijn schuld of onschuld. Het is dan ook vanzelfsprekend dat deze maatregel hoogst uitzonderlijk moet blijven, en dat dit uitzonderingskarakter wettelijk gestalte moet krijgen. Aangezien we in het kader van de voorlopige hechtenis per definitie steeds te maken hebben met een (nog) onschuldig geacht persoon, kan het belang van een evenwichtige wetgeving met voldoende garanties nauwelijks overschat worden.

De auteur

daeniinck-philip

Philip Daeninck is advocaat.

 

 

  566