Voorlopige hechtenis

Philip DaeninckDe voorlopige hechtenis vormt een blijvend boeiende en uitdagende materie op principieel vlak, doch evenzeer op praktisch vlak. De rechtspracticus moet dan ook een werkinstrument in handen hebben om snel een zicht te krijgen op deze omvangrijke materie. De Praktische gids voorlopige hechtenis, geschreven door Philip Daeninck, tracht hieraan te voldoen. Naast een uitvoerige bespreking van de wet, inclusief de meest recente rechtspraak en rechtsleer, besteedt hij bijzondere aandacht aan problemen zoals deze zich voordoen in de dagelijkse praktijk.

Complexe materie, dagdagelijks toegepast

Met de voorlopige hechtenis werd de mogelijkheid gecreëerd om een verdachte van zijn vrijheid te beroven alvorens er uitspraak werd gedaan over zijn schuld of onschuld. Het is dan ook vanzelfsprekend dat deze maatregel hoogst uitzonderlijk blijft, en dat dit uitzonderingskarakter wettelijk gestalte krijgt. Anderzijds geldt het daarmee conflicterend recht van de samenleving op bescherming en veiligheid.

Gelet op het belang van dit onderwerp, hebben zowel de wetgever als de rechtspraak en rechtsleer deze materie steeds verder verfijnd en aangepast aan de geest van de tijd. Dit resulteerde in een min of meer evenwichtig en complex systeem. Dagelijks wordt dan ook uitvoerig gedebatteerd over de vraag of een welbepaalde verdachte aangehouden moet blijven of niet. De voorlopige hechtenis vormt aldus een boeiende en levende materie, in het hart van het straf(proces)recht.

Praktische gids voorlopige hechtenisExhaustieve inhoudsopgave, met bijzondere aandacht voor de praktijk

Naast een uitvoerige bespreking van de wet wordt een bijzondere aandacht verleend aan onder meer de termijn van 24 uren, problemen met betrekking tot het verhoor van de verdachte, de oproepingen voor de zitting en de inzage in het dossier, de gevolgen van laattijdige betekeningen, het daadwerkelijk betalen van een borgsom, het doorkruisen van de maandelijkse controle door de regeling van de rechtspleging inclusief de beroepsmogelijkheden hiertegen, de praktijk van het elektronisch toezicht etc.

In diezelfde optiek werden een aantal onderwerpen extra belicht in vergelijking met 'traditionele' commentaren en overzichten. Zo werden er aparte hoofdstukken ingevoegd met betrekking tot de rechtspleging en met betrekking tot de mogelijkheden tot invrijheidstelling.

Eén en ander werd opgenomen in een exhaustieve inhoudsopgave om het opzoekingswerk zo gemakkelijk mogelijk te maken. In die zin vormt de inhoudsopgave de wegwijzer doorheen praktische gids.

De auteur opteerde er ten slote uitdrukkelijk voor om de chronologie van de procedure inzake voorlopige hechtenis te volgen, gaande vanaf de arrestatie, over het gerechtelijk onderzoek, de regeling van de rechtspleging tot aan de uitspraak, inclusief het mogelijke bevel tot onmiddellijke aanhouding. Op deze wijze hoopt hij snel een antwoord te bieden op concrete vragen, zonder in te boeten op aandacht voor de materie in zijn algeheelheid.De auteur is advocaat.

Bron: Philip DAENINCK, Praktische gids voorlopige hechtenis, Mechelen, Wolters Kluwer, 188 p.

Bestel de Praktische gids voorlopige hechtenis.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de voorlopige hechtenis.


Gepubliceerd op 25-09-2015

  305