Verwerking werknemersgegevens

Yung Shin Van Der SypeYung Shin Van Der Sype onderzoekt in aflevering 350 van 16 november 2016 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) de arbeidsrechtelijke notie ‘onderneming’ als referentiepunt bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de verwerking van werknemersgegevens. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Toelaatbaarheid van de verwerking van werknemersgegevens

Eén van de primaire beginselen uit de Wet verwerking persoonsgegevens is het toelaatbaarheidsbeginsel. Uit dit beginsel volgt dat de verwerking van persoonsgegevens slechts toelaatbaar is wanneer voldoende juridische grondslag het bestaan van de verwerking legitimeert. In de meeste niet-arbeidsrechtelijke situaties wordt de juridische grond van de verwerking gesteund op de toestemming van de betrokkene. Voor de verwerking van persoonsgegevens in arbeidsrechtelijke verhoudingen is deze grondslag evenwel minder vanzelfsprekend. Het ondergeschikt verband wordt vaak aangehaald als een hoge drempel voor de vrije toestemming van de werknemers. De werkgever zal de verwerking van de persoonsgegevens van zijn werknemers daarom voornamelijk op andere gronden, zoals zijn wettelijke verplichtingen of zijn gerechtvaardigd belang, steunen.

Betrokkene en verantwoordelijke = werknemer en werkgever?

De juridische grondslagen die de verwerking legitimeren zijn geformuleerd vanuit de rolverdeling tussen de actoren in het verwerkingsproces. Bijgevolg staan de ‘betrokkene’ en de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in deze voorwaarden centraal. De ‘betrokkene’ is de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens gegevens worden verwerkt. De ‘verantwoordelijke’ wijst op de natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In de situatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt in arbeidsverhoudingen, wordt de werkgever doorgaans beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking en de werknemer als de betrokkene.

De onderneming als referentiepunt bij de beoordeling van de toelaatbaarheid

In de bijdrage wordt de arbeidsrechtelijke notie ‘onderneming’ onderzocht als referentiepunt bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de verwerking van werknemersgegevens. Concreet wordt nagegaan hoe een brede invulling van het personele aspect van het begrip verantwoordelijke, de beoordeling van de juridische grondslag voor de verwerking beïnvloedt. De hypothese luidt dat bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, de invulling van het begrip verantwoordelijke voor de verwerking, niet kan worden beperkt tot de werkgever in de hoedanigheid van tewerksteller alleen. In de afweging moeten immers alle rechten en plichten van de persoon die instaat voor de verwerking worden begrepen. Door ‘de onderneming’ als de verantwoordelijke voor de verwerking te beschouwen, kan de veelheid aan wettelijke verplichtingen van de onderneming in één geheel worden gevat en worden ook verplichtingen meegenomen die aan de onderneming worden opgelegd ter bescherming van andere actoren, anderen dan de werknemers.
De auteur is verbonden aan het Centre for IT & IP Law (KU Leuven).

Bron: Yung Shin VAN DER SYPE, “Verwerking werknemersgegevens. De onderneming als referentiepunt”, NjW 2016, afl. 350, 750-762.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Yung Shin Van Der Sype in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de verwerking van werknemersgegevens.


Gepubliceerd op 16-11-2016

  230