Nieuw Protocolakkoord voor TDI-registratie drugs en alcohol

België heeft een nieuw ‘Protocolakkoord over de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator’. Daarin wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het Europese TDI-registratieprotocol versie 3.0 en het nationale Actieplan e-Gezondheid 2013-2018. Wijzigingen zijn er onder meer voor de dataflow, het gebruik van de diensten eHealth, de samenstelling van de CocoTDI en gebruik van het Technisch Platform.

Laure Lemmens

Cannabis3Belgisch TDI-protocol
De ‘Treatment Demand Indicator’, kortweg TDI, is een Europees instrument voor het verzamelen van gegevens over mensen die met een drug- of alcoholbehandeling starten. Bedoeling is om informatie te krijgen over het aantal en de kenmerkende eigenschappen van de hulpzoekers. Op die manier wil men inzicht krijgen in de karakteristieken, trends, omvang en patronen van problematisch druggebruik. De TDI is één van de 5 sleutelindicatoren die op Europees niveau in verband met drugs en drugverslaving worden opgevolgd.

Ook België werkt eraan mee. Sinds 2005 legt ons land zijn engagementen om TDI-registraties uit te voeren vast in een Protocolakkoord. Dat moet regelmatig vernieuwd worden om rekening te houden met nieuwe Europese en nationale verplichtingen. Iets wat ook nu weer gebeurd. Het Protocolakkoord van 19 oktober 2015 vormt voortaan hét referentiedocument voor de TDI-registratie in ons land. Het akkoord vervangt de vorige versie van 30 september 2013.

De TDI-registratie ondersteunt ook het Belgische gezondheidsbeleid door epidemiologische gegevens te leveren. Die laten de overheid toe om inzicht te verwerven in de drugsproblematiek, waaronder de nood aan middelen en voorzieningen, de trends op het vlak van druggebruik en de toegankelijkheid van de behandelingsinstellingen.

Vragenlijst 3.0
In 2012 heeft het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) met de hulp van vertegenwoordigers van de lidstaten de TDI-registratie aangepast door middel van een registratieprotocol 3.0 (EMCDDA 2012), dat de bestaande vragenlijst aanpast zodat deze beter aansluit bij de evolutie in de behandelingen van drugsgebruik. In september 2013 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een Belgische versie van het Europese TDI-protocol 3.0 goedgekeurd (Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 2013). Deze nieuwe TDI-registratie is in 2015 ingevoerd in alle Belgische behandelingscentra.

CocoTDI

De samenstelling van het CocoTDI of coördinatiecomité werd lichtjes gewijzigd. Voortaan zetelen vertegenwoordigers uit:

 • de federale overheid (FOD Volksgezondheid, Directoraat Generaal Gezondheidszorg);
 • de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid);
 • het Waals Gewest (Direction des Soins Ambulatoires - Service Public de Wallonie);
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad);
 • de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de Duitstalige Gemeenschap;
 • de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (1 vertegenwoordiger voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap);
 • de Vlaamse gespecialiseerde centra verslavingszorg (1 vertegenwoordiger voorgedragen door de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg);
 • de Waalse gespecialiseerde centra verslavingszorg (2 vertegenwoordigers voorgedragen door de Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes);
 • de gespecialiseerde centra verslavingszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2 vertegenwoordigers voorgedragen door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel – Hoofdstad);
 • een vertegenwoordiger van de gespecialiseerde centra verslavingszorg van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest voorgedragen door de Brusselse Federatie van instellingen voor verslaafdenzorg;
 • de ziekenhuizen (van elke taalrol één vertegenwoordiger, voorgedragen door de FOD Volksgezondheid, Directoraat-Generaal Gezondheidszorg;
 • de door de bevoegde overheden aangestelde focal points drugs;
 • de Privacycommissie;
 • de FOD Justitie, Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen;
 • de beheerder van het Technisch Platform TDI (WIV-ISP).

Ook de taak van het comité werd hier en daar bijgestuurd. Zo kan het CocoTDI bijvoorbeeld voor de beoordeling van toegangsaanvragen tot de TDI-gegevens voortaan beroep doen op externe deskundigen.

Technische Annex
In principe worden technische details over de registratie van behandelingsaanvragen verduidelijkt in een Technische Annex bij het Protocolakkoord. Onder meer het gebruik van de eHealthdiensten wordt behandeld. Maar het Protocolakkoord van 19 oktober 2015 werd zonder annex gepubliceerd.

De vorige jaren werden echter heel wat aanpassingen goedgekeurd over het gebruik van de eHealth diensten (ingebruikname basisdiensten eHealth-platform voor de beveiliging van de toegang), het gebruik van het Technisch Platform (gebruik Technisch Platform voor de verzameling en verzending van TDI-gegevens), enz. die duiding krijgen in de annex. Allicht volgt later een erratum op deze fout recht te zetten.

Financiën
Het Protocolakkoord bepaalt tot slot de financiering van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de TDI-registraties. Vanaf 1 januari 2016 gaat het om 137.000 euro (in 2015 was dit 125.000 euro) waarvan de Belgische Staat 51,6% op zich neemt. De Vlaamse Gemeenschap 23,4%, de Franse Gemeenschapscommissie 6%, het Waals Gewest 15,65%, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 2,85% en de Duitstalige Gemeenschap 0,5%. Het WIV gebruikt het geld voor het onderhoud van het Technisch Platform TDI, de kwaliteitsbewaking van de feedbackrapporten, enz.

21 december 2015
Het Protocolakkoord van 19 oktober 2015 treedt in werking op 21 december, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator, BS 11 december 2015.

Gepubliceerd op 18-12-2015

  110