Inzage strafdossier: kijken mag, foto’s maken met eigen smartphone of handscanner ook

Advocaten die toelating hebben gekregen tot inzage in een strafdossier mogen met hun smartphone of tablet foto’s nemen van het document. Ze mogen de tekst ook scannen met hun handscanner of scanpen of kopieën nemen met een eigen mobiele printer. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in het Wetboek van Strafvordering.

Gepubliceerd op 15-07-2019

Kopiename

Meer nog: de wetgever laat elke ‘rechtstreeks belanghebbende’ die inzagerecht kreeg toe om met eigen middelen kosteloos kopieën te nemen van het strafdossier. Dus niet alleen advocaten, maar ook de inverdenkinggestelde, degene tegen wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het gerechtelijk onderzoek, de verdachte, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij, degene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, diegene die in hun rechten getreden zijn of die hen als lasthebber ad hoc, curator, voorlopig bewindvoerder, voogd of voogd ad hoc vertegenwoordigen die toelating kregen tot inzage in het strafdossier.

Tot nog toe hanteerden de griffies hun eigen regels: soms mocht er gescand worden, soms gefotografeerd, soms alleen maar overgeschreven met de hand of gekopieerd tegen vergoeding. De wetgever wil dat in alle griffies en parketten van het land op dezelfde manier wordt gewerkt en introduceert een uniforme procedure: “de inwilliging van het verzoek tot het bekomen van inzage in het strafdossier houdt in dat de verzoeker of zijn advocaat er zelf met hun eigen middelen kosteloos een kopie van kunnen nemen ter plaatse”.

Maar let op: de procureur des Konings en de onderzoeksrechter (al naargelang het geval) kunnen de kopiename van (stukken van) het dossier verbieden als de noodwendigheden van het onderzoek dat vereisten, als kopiename een gevaar zou opleveren voor personen of een ernstige schending van het hun privéleven zou betekenen.

Een gelijkaardige wijziging wordt doorgevoerd in de Wet op de Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990.

Artikel 460ter van het Strafwetboek dat in sancties voorziet voor inbreuken op het inzagerecht wordt aangepast. Elk gebruik van inlichtingen verkregen door de inzage of het nemen van een afschrift van het dossier of het met eigen middelen tijdens een inzage gemaakte kopie van stukken van het dossier, dat het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek hindert, een inbreuk vormt op het privéleven of de fysieke of morele integriteit of de goederen van een persoon genoemd in het dossier wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar (voordien 1 jaar) of een geldboete van 26,- tot 1.000,- euro (voorheen 500,- euro).

Inwerkingtreding

29 juni 2019

Bron

Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank (BS 19 juni 2019) (art. 146-157 Verzamelwet Justitie).

  2395