Eindelijk terugbetaling van kosten verbonden aan werkstraf

WerkstrafGemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten, openbare diensten van de Staat, vzw’s en stichtingen met sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk waarbinnen een werkstraf en dienstverlening wordt uitgevoerd, kunnen de kosten die daaraan verbonden zijn sinds 1 januari 2007 terugbetaald krijgen door de FOD Justitie. Of toch, zo staat het op papier. Het KB van 23 maart 2007 kon tot nog toe niet worden uitgevoerd. Het MB met de nodige terugbetalingscriteria kwam er niet … tot deze maand. Niets te vroeg want heel wat prestatieplaatsen dreigden ermee hun samenwerking met Justitie stop te zetten.

FORFAITAIR BEDRAG

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom, maakt nu eindelijk duidelijk dat iedere prestatieplaats recht heeft op een forfaitair bedrag van 50 euro per justitiabele die met hen en met de justitiehuizen een overeenkomst werkstraf of dienstverlening heeft afgesloten vanaf 1 januari 2014. Het bedrag moet de kosten dekken m.b.t. werkkledij, gezondheidstoezicht en persoonlijke beschermingsmiddelen die rechtstreeks verbonden zijn aan de activiteit van de justitiabele op de prestatieplaats.

De terugbetaling wordt beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten wanneer de kosten lager zijn dan het forfaitair bedrag. Bovendien is de terugbetaling afhankelijk van de beschikbare kredieten in de enveloppe van het Verkeersveiligheidsfonds.

Prestatieplaatsen die terugbetaling wensen, moeten een schuldvordering bezorgen aan de FOD Justitie. En dat ten laatste voor 1 maart van het volgende jaar. Het model is opgenomen als bijlage bij het MB van 24 juni 2014. Justitie kan bijkomende informatie vragen en ter plaatste nagaan of aan de voorwaarden is voldaan. Blijkt na controle dat de prestatieplaats onrechtmatig betaald werd, dan zal Justitie vragen om het teveel betaalde bedrag terug te storen of zal het afhouden van de volgende schuldvordering. De terugbetaling wordt per trimester betaald.

INWERKINGTREDING

Het MB van 24 juni 2014 treedt in werking op 21 juli, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening, BS 11 juli 2014.

Gepubliceerd op 22-07-2014

  69