Beslag inzake namaak en bescherming van vertrouwelijke informatie

Vereecke ElineEline Vereecke analyseert in aflevering 2014/1 van het tijdschrift Intellectuele Rechten (IRDI) de recente rechtspraak over beslag inzake namaak en maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Het beslag inzake namaak geeft de houder van een intellectueel eigendomsrecht de mogelijkheid om op eenzijdig verzoekschrift bewijzen te verzamelen omtrent het bestaan, de bestemming en de omvang van vermeende namaak (art. 1369bis/1 e.v. Ger.W.).

De auteur onderzoekt aan de hand van recente Belgische rechtspraak welke concrete maatregelen een (rechts)persoon die wordt geconfronteerd met een beslag inzake namaak kan ondernemen om te verhinderen dat (bepaalde) vertrouwelijke informatie ter kennis komt van de beslaglegger. Zodra vertrouwelijke informatie, zoals know-how of commerciële gegevens, ter kennis komt van de beslaglegger is het kwaad immers geschied.

Het vinden van een evenwicht tussen enerzijds het recht van de verzoeker op een volledige beschrijving door de aangestelde deskundige van alle informatie die pertinent is voor de beweerde namaak en anderzijds de bescherming van vertrouwelijke informatie van de beslagene blijkt in de praktijk een delicate oefening te zijn. De uitvoering van de opdracht van de deskundige geeft dan ook vaak aanleiding tot discussies, in het bijzonder tijdens de procedure op derdenverzet en naar aanleiding van de neerlegging van het deskundigenverslag.

Een beslagene heeft er in elk geval alle belang bij om zo snel mogelijk na het betekenen van de beschikking beslag inzake namaak derdenverzet aan te tekenen. Bij het aantekenen van derdenverzet kan worden gevorderd dat de uitvoering van de beschikking beslag inzake namaak (en dus de neerlegging van het deskundigenverslag) wordt opgeschort hangende de procedure op derdenverzet.

Op derdenverzet kan de beslagene nog vorderen dat de opdracht van de deskundige (indien nodig) wordt verduidelijkt of duidelijk afgebakend. Verder kan de beslagene vorderen dat de deskundige zijn opdracht op een bepaalde wijze moet uitvoeren, bijvoorbeeld door een vergelijking te maken tussen het ingeroepen intellectueel eigendomsrecht en de beweerde namaak. Ten slotte kan de beslagene afhankelijk van de omstandigheden concrete maatregelen vorderen die verhinderen dat voorafgaand aan enige procedure ten gronde (niet pertinente) vertrouwelijke informatie in de handen komt van de verzoeker (bijvoorbeeld het schrappen van bijlagen aan het deskundigenverslag).

Uit de analyse van rechtspraak blijkt dat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel een ruime discretionaire bevoegdheid heeft om, hetzij bij het beoordelen van het verzoekschrift beslag inzake namaak, hetzij achteraf op derdenverzet of naar aanleiding van een incident, bijkomende maatregelen op te leggen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie van de beslagene.


De auteur is advocaat.

Bron: Eline VEREECKE, "Beslag inzake namaak en maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie: een analyse van recente rechtspraak", IRDI 2014, afl. 1, 342-356.

De volledige tekst vindt u in Intellectuele Rechten (IRDI). Klik hier voor meer informatie over Intellectuele Rechten (IRDI), alsook voor de abonnementsvoorwaarden. 

U kunt de tekst van Eline Vereecke ook integraal lezen via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over beslag inzake namaak.
 

Gepubliceerd op 09-07-2014

  306