Belgen veroordeeld in Kosovo kunnen straf hier uitzitten

Vanaf 24 december 2016 kunnen Belgen die veroordeeld zijn in Kosovo ervoor kiezen om hun straf in ons land uit te zitten. Hetzelfde geldt voor Kosovaren die hier zijn veroordeeld. Maar beide landen kunnen veroordeelden in bepaalde gevallen ook zonder hun instemming terugsturen naar hun thuisland om er hun straf uit te zitten.

image00289.jpg(289)Beide landen hebben hier op 18 juni 2010 afspraken over gemaakt. Maar het was ruim 5 jaar wachten op de instemmingsakte van België. Die dateert al van 2 juli 2015, maar is nu pas – op 14 december 2016 – in het Staatsblad verschenen.

Meer reclasseringsmogelijkheden

Het Belgisch-Kosovaars Verdrag met betrekking tot de overbrenging van gevonniste personen stoelt op dezelfde principes als de verdragen die ons land al eerder met andere landen sloot. Het is dus ook nu de bedoeling om de overbrenging van veroordeelde te vergemakkelijken en de resocialisering van gedetineerden te bevorderen. Door hen de kans te geven om hun straf (deels) in hun thuisland uit te zitten, krijgen ze meer reclasseringsmogelijkheden dan wanneer ze hun straf in het buitenland moeten uitzitten.

Straf uitzitten in thuisland 

Belgen die in de Kosovo veroordeeld zijn, kunnen – als ze dat willen – hun straf uitzitten in een Belgische gevangenis. Kosovaren die in ons land zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf kunnen op hun beurt naar Kosovo overgebracht worden om daar in de gevangenis hun straf uit te zitten.

Overbrengen kan echter niet zo maar. Er gelden strikte voorwaarden. Een van de belangrijkste is dat de veroordeelde zelf om zijn overbrenging moet vragen. Nadien moeten zowel België als Kosovo groen licht geven. Als de vraag uitgaat van België of Kosovo zelf, kan overbrenging enkel als de veroordeelde er uitdrukkelijk mee instemt.

Maar om een celstraf in het thuisland te mogen uitzitten, zijn er ook nog andere voorwaarden:

  • de feiten waarvoor de veroordeling is uitgesproken moeten ook in de ontvangende staat - het thuisland - strafbaar zijn;
  • de veroordeelde is onderdaan van het land waarnaar hij wordt overgebracht;
  • hij moet - op het moment van het indienen van het overbrengingsverzoek - nog een straf van minstens één jaar uitzitten of het gaat om een veroordeling van onbepaalde duur (al gelden op deze regel uitzonderingen);
  • het vonnis is onherroepelijk.

Gedwongen overbrenging

Beide landen kunnen gevonniste personen ook zonder hun instemming overbrengen. Maar alleen wanneer de uitgesproken veroordeling of administratieve beslissing die als gevolg van de veroordeling werd genomen, een uitzettings- of verwijderingsmaatregel bevat of een andere maatregel waardoor de betrokkene na zijn invrijheidstelling niet langer op het grondgebied van de veroordelende Staat mag verblijven. Maar ook hier gelden strikte voorwaarden. De veroordeelde kan bijvoorbeeld wel zijn mening geven over zijn overbrenging. Die wordt bij het dossier gevoegd.

FOD Justitie 

Ons land duidt de FOD Justitie aan als centrale autoriteit. Die zal verzoeken om overbrenging altijd schriftelijk doorsturen naar de centrale autoriteit in Kosovo.

Beëindiging

Het thuisland moet de uitvoering van de veroordeling stoppen van zodra de overbrengende staat hem inlicht over een beslissing of maatregel waardoor de veroordeling niet meer uitvoerbaar is.

Informatie over uitvoering 

Het thuisland informeert het overbrengende land over de uitvoering van de straf. In drie gevallen. Namelijk wanneer

  • het meent dat de straf volledig is uitgevoerd;
  • de veroordeelde is ontsnapt; of
  • het overbrengende land om een speciaal rapport vraagt.

24 december 2016

Het Verdrag van 18 juni 2010 én de Belgische instemmingswet van 2 juli 2015 treden in werking op 24 december 2016.

Bron:Wet van 2 juli 2015 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010, BS 14 december 2016.

Laure Lemmens

Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010

Afkondigingsdatum : 02/07/2015
Publicatiedatum : 14/12/2016

Gepubliceerd op 20-12-2016

  336