Zomerakkoord: wat nieuws onder de zon?

Na een nacht stevig onderhandelen, stelde de federale regering op 26 juli 2017 haar zomerakkoord voor. Het akkoord gaat niet alleen over de begroting maar bevat ook een aantal maatregelen met betrekking tot arbeids- en sociaalzekerheidsrecht die mogelijks een impact hebben op u.

Hoe deze maatregelen concreet uitgewerkt zullen worden, is nog koffiedik kijken. Acerta geeft u alvast een kort overzicht van wat er te verwachten valt.

Gepubliceerd op 04-08-2017

annelies-bries-x
Annelies Bries
Juridisch adviseur, Acerta
handtekenen van een document

Aanwerven

 • Uitbreiding van de flexi-jobs

 Het systeem van flexijobs is niet nieuw. Dit systeem bestaat reeds in de horecasector.

Het systeem van flexijobs zal uitgebreid worden naar:

 • gepensioneerden
 • detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

 • Proefperiode

Men wil een beperkte proefperiode invoeren doormiddel van een progressievere opbouw van de opzegtermijn tijdens de eerste zes maanden. Dit betekent dat de opbouw er als volgt zal uitzien:

Anciënniteit

<1 maand

<2 maand

<3 maand

<4 maand

<5 maand

<6 maand

Huidig

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Toekomst

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

Deze maatregel is bedoeld voor alle categorieën van werknemers en voor zowel contracten van onbepaalde duur als bepaalde duur.

 •  Starterjobs

De regering wil de aanwerving van jonge werknemers van 18 tot en met 21 jaar bevorderen via een vermindering van de arbeidskost voor de werkgever. Het netto salaris van deze werknemers zal volledig behouden worden.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

 • Studentenarbeid mogelijk voor student in alternerend leren

De mogelijkheid voor een student in alternerend leren wordt ingevoerd om te werken onder het stelsel van studentenarbeid.

Inwerkingtreding: 1 juli 2017

 • Interimwerk in privésector

In sommige sectoren in de privésector is interimarbeid nog steeds verboden. Na een analyse van de veiligheidsvereisten, zal interimwerk worden toegestaan in alle privésectoren.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

Verloning

 • Winstpremie voor werknemers

Werkgevers zullen hun werknemers een winstpremie kunnen uitkeren om zo werknemers te kunnen laten delen in de winst van het bedrijf:

 • zonder verplichting voor de werkgever en zonder participatie van de werknemer in het kapitaal van de onderneming;
 • toegankelijk voor alle werknemers binnen een onderneming (behalve bedrijfsleiders);
 • komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm;
 • niet hoger dan 30% van de loonmassa;
 • geen verschuiving ten nadele van toegekende klassieke bezoldigingen.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

 • 500 euro per maand onbelast

Gepensioneerden en wie reeds een hoofdactiviteit uitoefent voor minstens 4/5de, zal tot
500 euro per maand (6.000 euro per jaar) mogen bijverdienen in het kader van het vrijetijdswerk,  specifieke functies in de non-profitsector en diensten van particulieren aan particulieren.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018                                                                      

 • Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden

Bedoeling is om een vrij aanvullend pensioen te voorzien:

 • gefinancierd door middel van bijdragen die door de werkgever van het loon worden ingehouden en door de werkgever gestort worden bij een pensioeninstelling;
 • op vraag van de werknemer.

Arbeidsduur

 • E-commerce maatregelen

Ter bevordering van e-commerce-activiteiten in België wordt er een specifiek kader voorzien gedurende 2 jaar om nachtwerk en zondagarbeid mogelijk te maken. In deze periode kan dit gerealiseerd worden via een aanpassing van het arbeidsreglement. 

Na die periode van 2 jaar kan men deze regelingen definitief verankeren  via cao of arbeidsreglement.  Bij de invoering van nachtarbeid via cao, is deze cao geldig mits ondertekening van tenminste 1 syndicale organisatie.

Vooropgestelde inwerkingtreding : 1 januari 2018

 • Studentenarbeid tussen 16 en 18 jaar op zondag

Studenten mogen in principe niet tewerkgesteld worden op zondag. Er komt een uitzondering  voor verschillende sectoren (o.a. de detailhandel) op dit verbod op zondagwerk voor jonge werknemers van minder dan 18 jaar onder het stelsel van studentenarbeid.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

Bouwsector

 • Vermindering van de arbeidskosten voor de bouwsector

Een gefaseerde vermindering van de arbeidskosten:

 • 2018: 100 miljoen euro
 • 2019: 100 miljoen euro
 • 2020: 404 miljoen euro
 • Opzegtermijnen in de bouwsector

Er zal een oplossing komen voor het afwijkend stelsel inzake opzegtermijnen in de bouwsector, voor eind december 2017.

Einde loopbaan

 • Outplacement

Op dit moment is het zo dat een werknemer die recht heeft op een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon, zijn verbrekingsvergoeding verminderd ziet met 4 weken loon, om de kost voor outplacement te compenseren. De regering wil dat, werknemers van wie de gezondheidstoestand op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan het outplacement deel te nemen, een volledige verbrekingsvergoeding zullen ontvangen.

 • Gedeeltelijk pensioen

De bedoeling is dat de werknemer:

 • een deel van zijn pensioen kan opnemen en tegelijk kan blijven werken zodat hij bijkomende pensioenrechten opbouwt;
 • zo een bijkomende mogelijkheid krijgt om te zorgen voor een vlottere overgang tussen voltijds werken en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt;
 • zijn gedeeltelijk pensioen kan integreren in het kader van het pensioen met punten.

De bedoeling is om de teksten goed te keuren voor uitvoering op 1 januari 2019.

 • Oudere werknemers: langer werken bevorderen

De federale regering wil de kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd (gemiddeld 59,7 jaar) en de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) verkleinen. Dit wil zij doen door een aanvullende vergoeding toe te kennen (ofwel afkomstig van een sectoraal fonds, ofwel van de werkgever) voor werknemers die hun loopbaan met loonsvermindering aanpassen.

Het gaat om werknemers:

 • die minstens 60 jaar zijn en overstappen van een voltijdse job naar 4/5de;
 • van 58 jaar die voltijds tewerkgesteld zijn en de omschakeling maken van ploegen-en nachtarbeid of aangepast lichter werk uitoefenen.

Deze vergoeding zal vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en wordt ook niet als loon beschouwd.

Welzijn op het werk

Het zomerakkoord kondigt aan dat de regering de gezondheid van de werknemers wil vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico’s binnen de ondernemingen via:

 • een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers;
 • de invoering van een mogelijkheid om te deconnecteren voor werknemers buiten de arbeidstijd.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

Mystery calls

In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, zal de Sociale inspectie mystery calls kunnen uitvoeren:

 • Sociale inspectie kan overgaan tot anonieme tests bij ondernemingen in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie;
 • Moet gebeuren op basis van correcte en loyale principes;
 • Zijn bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om discriminatie te provoceren.
  923