Wordt burn-out erkend als arbeidsgerelateerde ziekte?

Sinds 1 september 2014 zijn stress en burn-out een ‘psychosociaal risico’. Volgens cijfers van het Riziv zijn die factoren, met 93.000 gevallen per jaar, de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Het aantal gevallen is de voorbije 10 jaar zelfs met 70% gestegen.
Gezien de omvang van het probleem, gaan er stemmen op om burn-out als beroepsziekte te erkennen. Toch is minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, niet van plan om in te gaan op dat verzoek. In de Kamer verduidelijkt ze dat het niet haar bedoeling is om burn-out als ziekte op te nemen op de lijst van de in België erkende beroepsziekten.
Maar de minister is wel van mening dat burn-out het voorwerp moet zijn van een erkenning als arbeidsgerelateerde ziekte.
Dankzij zo’n erkenning kan het Fonds voor de beroepsziekten samen met andere actoren, zoals de arbeidsgeneesheer, stappen zetten in de secundaire preventie. Uit een recente studie van de Socio-economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt immers dat 9,6% van de werknemers een ernstig risico loopt om een burn-out te krijgen.
In het kader van die secundaire preventie verwijst de minister naar een samenwerkingsovereenkomst dat al werd afgesloten tussen het Fonds voor de beroepsziekten, de FOD Werkgelegenheid en het Riziv. Via die overeenkomst willen de instellingen een of meer modellen voor preventieve actie ontwikkelen.
Het gaat om het voorstellen van preventieve begeleidingsmaatregelen en ondersteuning voor de werknemers die nog aan het werk zijn maar bedreigd worden door burn-out of psychosociale problemen op het werk. Of om het definiëren van een of meer herinschakelingstrajecten die aangepast zijn aan personen in langdurige arbeidsonderbreking naar aanleiding van een burn-out of psychosociale problemen die arbeidsgerelateerd zijn.
De ‘arbeidsgerelateerde ziekte’ – opgenomen in artikel 62bis van de beroepsziektenwet – wordt onderscheiden van de eigenlijke beroepsziekten en de ziekten die niet voorkomen op de beroepsziektenlijst, maar die op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg zijn van de beroepsuitoefening. Het oorzakelijk verband tussen de risicodragende beroepsactiviteit en de aard van de ziekte is bepalend.
Is dit verband voldoende sterk, dan is een inschrijving op de beroepsziektenlijst mogelijk. Is dit eerder zwak, dan is er geen sprake van een beroepsziekte maar van een arbeidsgerelateerde ziekte. Bij KB kan men voor die ziekten een pakket van maatregelen op maat uitwerken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor lage rugpijn. 

Bron: Schriftelijke vraag van Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de ‘erkenning van burn-out als beroerpsziekte’.

Gepubliceerd op 13-11-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  288