'Wetsontwerp fiscale en diverse bepalingen' ingediend in de Kamer

De Regering heeft op 4 december 2015 een 'wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen' ingediend in de Kamer. Het telt 96 artikels.

Tot de belangrijkste maatregelen van dit wetsontwerp behoren:
 • aanpassing van de belastingvermindering voor pensioensparen:
  • uitbreiding van het stelsel van het pensioensparen tot betalingen die in een andere lidstaat van de EER worden gedaan (ingevolge ingebrekestelling door de Europese Commissie; Europees Hof van Justitie, arrest C-296/12, 12 januari 2015);
  • wijzigingen in de beleggingsverplichting voor pensioenfondsen;
  • actualisatie van de definitie van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen die pensioenspaarproducten kunnen aanbieden;
  • vastlegging van de erkenningsvoorwaarden voor pensioenfondsen die gevestigd zijn in een andere EER-lidstaat;
 • aanpassing van de fiscale maatregelen in het kader van de ‘ontwrichte zones’ of ‘steunzones’: ook ondernemingen erkend voor uitzendarbeid die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in een zgn. ‘steunzone’ of ‘ontwrichte zone’ aanwerven. De fiscale maatregelen worden beter afgestemd op deze ondernemingen;
 • er worden enkele punctuele wijzigingen aangebracht, zoals onder meer op het vlak van de cumul van de overgangsuitkering (voor weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar) met activiteitsinkomen voor proratisering van het basisbedrag van de belastingvermindering voor pensioenen;
 • de bekrachtiging van 4 KB’s:
  • KB van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 1992, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;
  • KB van 20 januari 2015 tot wijziging van het KB/WIB 1992, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen;
  • KB van 23 augustus 2015 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 1992, op het stuk van de werkbonus;
  • KB van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid van het WIB 1992;
 • wegwerken van de lacunes in de regeling m.b.t. de afzonderlijke aanslag van 1,75% op de interne pensioenvoorzieningen ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders (wijziging art. 66, programmawet 22 juni 2012).

Wetsontwerp nr. 54K1505001

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  91