Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Gepubliceerd op 06-02-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
handtekenen van een document

Economische werkloosheid

De wetgever specifieert dat de werkgever geen beroep op economische werkloosheid kan doen, wanneer deze het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de economische werkloosheid, uitbesteedt aan derden.

Wanneer dit verbod niet nageleefd wordt, is een sanctie voorzien. De werkgever zal meer bepaald het normale loon moeten betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens welke hij het werk aan derden heeft uitbesteed.

Elektronische handtekening

De wet bevat ook een hoofdstuk dat voorziet in een toekomstige wijziging van de regeling in verband met het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie. 

De voorziene wijzigingen treden niet onmiddellijk in werking. Dat zal pas gebeuren op het ogenblik dat een uitvoeringsKB wordt aangenomen. De reden hiervoor is dat er momenteel nog niet voldoende aanbieders van gekwalificeerde elektronische archiveringsdiensten actief zijn op de markt.

Vervanging arbeidsongeschikte werknemer

De vervangingsovereenkomst wordt in principe gebruikt voor de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst volledig geschorst is.

De wet diverse bepalingen voorziet nu uitdrukkelijk dat een vervangingsovereenkomst ook kan worden gesloten voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die het werk progressief hervat (gedeeltelijke werkhervatting).

Wijziging outplacement

Er is ook een wijziging in de algemene regeling op het outplacement in de situatie waarin een werknemer wordt ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding.

Het kan gebeuren dat op het ogenblik van het ontslag blijkt dat de werknemer omwille van medische redenen de outplacementbegeleiding nooit zal kunnen volgen. Wanneer in dergelijke situatie de werknemer binnen de 7 dagen na kennisname van het ontslag kan aantonen dat hij om medische redenen niet in staat is om de outplacementbegeleiding te volgen, vervalt het recht op outplacement. De werkgever zal in deze situatie dus geen outplacement moeten aanbieden. De opzeggingsvergoeding zal in dat geval ook niet kunnen worden verminderd met vier weken loon.

Inhoudingen op het loon

De Loonbeschermingswet bepaalt in haar artikel 23 op limitatieve wijze de gevallen waarin de werkgever eenzijdig bepaalde sommen op het loon van de werknemer in mindering mag brengen. Buiten deze expliciete gevallen mag de werkgever geen eenzijdige inhoudingen op het loon doen.

De wet diverse bepalingen maakt het voortaan mogelijk om eenzijdige inhoudingen te doen voor bijdragen die de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd is voor voorzieningen die deze laatste hem ter beschikking stelt. De wet beperkt de soorten voorzieningen die hiervoor in aanmerking komen echter. Meer bepaald zullen de inhoudingen slechts betrekking kunnen hebben op de soorten voorzieningen opgesomd in artikel 6 van de Loonbeschermingswet (huisvesting, nutsvoorzieningen, genot van grond, voedsel, niet-verplicht gereedschap en arbeidsmaterieel).

De nieuwe wetsbepaling creëert enkel een kader. De Koning moet de mogelijkheid tot uitbreiding van de lijst met wettelijk toegelaten eenzijdige inhoudingen, op voorstel van het bevoegde paritair comité, concretiseren en de toepassingsmodaliteiten van deze nieuwe soort inhoudingen bepalen (o.a. waardering van de ter beschikking gestelde voorziening, berekening bijdrage van de werknemer …).

Overurenreglementering horeca

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk creëerde een systeem van vrijwillige overuren, waarbij een werknemer vrijwillig 100 overuren kan presteren per kalenderjaar, met een mogelijkheid om dit quotum op te trekken tot 360 uren via een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overuren geven in principe recht op overloon.

De wet diverse bepalingen inzake werk trekt nu dit quotum van 100 uren automatisch op tot 360 uren voor de sector van de horeca, met andere woorden rechtstreeks op basis van de wet en dus zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten. Voorwaarde is wel dat er gebruik wordt gemaakt van de zgn. witte kassa. Bovendien worden deze overuren vrijgesteld van de betaling van overloon.

  1073