Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten vanaf 1 februari 2016

Powered by SocialEye

Werkgeverstussenkomst vervoerskostenNet als elk jaar worden op 1 februari de tarieven voor de vervoerskosten aangepast. De verhoging met 1,41% geldt zowel voor trajecttreinkaarten als voor halftijdse treinkaarten. Voor het zevende jaar op rij wijzigt er niets in de klassieke werkgeversbijdrageregeling – zo beslisten de sociale partners. Dat betekent dat de tariefverhoging van de NMBS enkel gevolgen heeft op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten.

Tussenkomst woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer

Vervoer per spoor

  • Voorziet de sector of onderneming in terugbetaling volgens cao nr. 19 octies, dan wijzigt er niets aan het bedrag van de werkgeverstussenkomst op 1 februari 2016. Deze tabel blijft ongewijzigd in 2016.
  • Heeft uw sector of onderneming een eigen regeling getroffen, dan moet gekeken worden naar wat de concrete cao terzake bepaalt.
  • Wanneer de werkgever een derdebetalersregeling onderschreven heeft, dan heeft de prijsaanpassing van de NMBS op 1 februari 2016 uiteraard ook gevolgen voor de werkgeversbijdrage in de derdebetalersregeling.

We herinneren u eraan dat de NMBS eenzijdig beslist heeft om de wekelijkse treinkaart af te schaffen sinds 1 september 2015.

Vervoer met bus, tram of metro

  • De werkgever moet enkel tussenkomen in de vervoerskosten wanneer de verplaatsing minstens 5 km bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte.
  • Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding staat tot de af te leggen afstand: de werkgeverstussenkomst is gelijk aan de prijs van een treinkaart voor deze afstand, zonder meer te bedragen dan 75% van de werkelijke prijs. De prijs van de treinkaart wijzigt niet. De Lijn heeft zijn tarieven echter aangepast sinds 1 februari 2016, zodat voor deze abonnementen de tussenkomst mogelijk wijzigt.
  • Wanneer de prijs van het vervoer vast is ongeacht de afstand: de forfaitaire tussenkomst onder het plafond van 30 EUR per maand zal moeten worden aangepast op 1 februari 2016 voor de abonnementen van De lijn (Omnipas of Buzzy Pazz).
  • Derde-betalersysteem abonnementen De Lijn: De werkgever betaalt in dat geval minimum een bijdrage van 72%, maar kan ook kiezen om een percentage tussen 72% en 100% te betalen.

Combinatie van trein en ander openbaar vervoer

Voor de werknemer die voor zijn woon-werkverplaatsing gebruik maakt van zowel trein (NMBS-abonnement) als ander openbaar vervoer (De Lijn, MIVB of TEC), moet de werkgever wat zijn tussenkomst betreft de berekening maken voor elk vervoermiddel afzonderlijk.

We merken ook op dat wanneer de werknemer in het bezit is van een gecombineerde treinkaart NMBS – De Lijn, de werkgeverstussenkomst bepaald wordt rekening houdend met het aantal kilometers dat met de trein wordt afgelegd (vermeld op de treinkaart) vermeerderd met een forfaitair bedrag zoals bepaald door het KB van 26 november 2002 (BS 20 december 2002).

Tussenkomst woon-werkverplaatsingen met privévervoer

  • Verwijst de sector- of ondernemingscao naar de cao nr. 19ter of octies of het uitvoeringsKB, dan ligt de tussenkomst vast en zijn er geen wijzigingen in het bedrag van de tussenkomst op 1 februari 2016.
  • Wanneer de sector- of ondernemingscao voor wat de werkgeverstussenkomst in de kosten voor privévervoer betreft, niet verwijst naar de de cao nr. 19ter of octies of het uitvoeringsKB, dan moet gekeken worden naar wat de concrete cao terzake bepaalt.

Auteurs: Myriam Dauphin en Maaike Hemeleers

SocialEye Benefits moduleMeer informatie over de vervoerskosten en de tussenkomst van de werkgever kan u vinden in SocialEye:

Uitgerekende tabellen vervoerskosten per paritair comité (Module Benefits en Cijfers&Lonen)

Vervoerskosten: overzicht sectorale afwijkingen 

Vervoerskosten woon-werkverkeer (Juridische en Praktische module)

Gepubliceerd op 04-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  172