Welke afwezigheden worden opgenomen in de berekening van het aantal verlofdagen?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Welke dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de vakantie?

Het recht op vakantie en de duur ervan hangen af van de omvang van de geleverde arbeidsprestaties in het vorige kalenderjaar (= 'vakantiedienstjaar' of 'referentiejaar'). Voor de berekening van de duur van de vakantie, worden met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgesteld, de volgende welbepaalde dagen van arbeidsonderbreking:

 • arbeidsongeval of beroepsziekte, aanleiding gevend tot schadeloosstelling;
 • ongeval of ziekte andere dan arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • moederschapsrust, profylactisch verlof en volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, borstvoedingspauzes;
 • vaderschapsverlof bedoeld in de Arbeidswet of de Arbeidsovereenkomstenwet;
 • vervullen van militieverplichtingen, van burgerplichten zonder behoud van loon, van een openbaar mandaat, functie van rechter in sociale zaken, vakbondsopdracht;
 • deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie;
 • ingeval van staking of lock-out die zich voordoet in de schoot van de onderneming;
 • tijdelijke werkloosheid voor arbeiders ingevolge een gebrek aan werk wegens economische oorzaken of economische werkloosheid voor bedienden;
 • feestdagen en vervangingsdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid van werklieden;
 • adoptieverlof bedoeld in de Arbeidsovereenkomstenwet en verlof wegens pleegzorg;
 • vakantiedagen die reeds gedekt worden door het enkel vertrekvakantiegeld op het ogenblik dat die vakantiedagen opgenomen worden.

Deze gelijkstellingen gelden in specifieke gevallen en enkel binnen bepaalde grenzen. Zo zal er voor periodes van ziekte of ongeval buiten het professionele kader enkel rekening worden gehouden met de eerste 12 maanden.


De hierboven opgesomde dagen van arbeidsonderbreking worden, voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld, niet als gelijkgestelde doch als dagen normale werkelijke arbeid behandeld, zo de werkgever verplicht is hun bezoldigingen aan te geven voor de berekening van de bijdragen. De dagen van arbeidsonderbreking die als dagen normale werkelijke arbeid aangezien worden, komen niet in aanmerking voor de toepassing van de beperking van de duur der gelijkstelling.

Bron: Chatvraag SocialEye

Meer informatie op SocialEye door te zoeken op 'duur jaarlijkse vakantie'

SocialEye Benefits moduleSocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.

Gepubliceerd op 03-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  1983