Welk arbeidsrecht is van toepassing bij grensoverschrijdende tewerkstelling?

Het vrij verkeer van werknemers betekent dat iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zich in een andere lidstaat mag vestigen om er te werken. Ook de gelijke behandeling staat hierbij centraal, onder meer qua toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden en op fiscaal en sociaal vlak.

Dit recht wordt verwoord in het Verdrag van Rome en vormt één van de fundamentele vrijheden binnen de EU.

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 27-10-2017

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Toepasselijk recht

Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen. Dit geldt bijgevolg eveneens voor de individuele arbeidsovereenkomst.

Deze rechtskeuze moet uitdrukkelijk gemaakt zijn of voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de concrete omstandigheden. Partijen kunnen hierbij het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een onderdeel ervan.

De rechtskeuze van de partijen is echter niet absoluut. De werknemer wordt namelijk beschouwd als een zwakke partij en krijgt daarom extra bescherming. Zo zal de rechtskeuze er nooit toe kunnen leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Indien de partijen geen uitdrukkelijke keuze hebben gemaakt zal de arbeidsovereenkomst beheerst worden door:

  • het recht van het land van de gewoonlijke tewerkstelling;
  • of het recht van het land waar de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen is gelokaliseerd, wanneer deze niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Indien echter uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land, dan zal het recht van dat andere land toepasselijk worden verklaard.

  1463