Wat verandert er vanaf juni 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Wolters Kluwer u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand. 

Gepubliceerd op 03-06-2019

istock-518867270

1/10e ouderschapsverlof en flexibilisering

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privésector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met 1/10e regelt, toekenningsvoorwaarden bepaalt en de bedragen van de onderbrekingsuitkeringen vastlegt is op 22 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het 1/10e ouderschapsverlof is mogelijk voor werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn, en dit gedurende een periode van 40 maanden. Deze periode kan opgesplitst worden in periodes van 10 maanden of een veelvoud ervan.

Uit het KB blijkt duidelijk dat voor de toepassing van 1/10e ouderschapsverlof altijd het akkoord van de werkgever nodig is. De werkgever kan dit dus weigeren.

Naast het 1/10e ouderschapsverlof, flexibiliseert het KB ook de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand. Zo kunnen het voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand voortaan per week opgenomen worden. Voor halftijds ouderschapsverlof wordt dit per maand. Dit alles mits akkoord van de werkgever.

Ziekte zelfstandigen na pensioenleeftijd

Zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd verder blijven werken, maar ziek worden, hebben voortaan tijdens hun ziekteperiode recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En dit gedurende de eerste zes maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid. Een grote verbetering voor die groep van zelfstandigen dus: tot nu hadden ze helemaal geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze ziek werden na hun pensioenleeftijd.

Binnenluchtkwaliteit op de werkplek

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken. En om dat te bereiken legt de federale regering een risicoanalyse op, een nieuw plafond voor de CO2-concentraties, en een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid. De preventieadviseur speelt hierin een belangrijke rol.

De nieuwe regels gelden vanaf 31 mei 2019.

Lagere vennootschapsbijdrage

Alleen vennootschappen die vorig jaar een balanstotaal hadden van meer dan 700.247,09 euro, betalen dit jaar de maximale vennootschapsbijdrage aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vorig jaar lag die drempel lager, waardoor toen meer vennootschappen boven de drempel uitkwamen en de maximumbijdrage moesten betalen.

De bijdrage moet ten laatste op 30 juni 2019 op de rekening staan van het sociaal verzekeringsfonds. Voor starters bestaat een apart regime.

  718