Wat verandert er vanaf 1 september 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengen Annelies Bries en Inge Verdonck, juridisch adviseurs bij het kenniscentrum van Acerta, je in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 26-08-2019

annelies-bries-x
Annelies Bries
Juridisch adviseur, Acerta
Inge Verdonck
Juridisch adviseur, Acerta
meisje op de fiets

De hervorming van de Vlaamse opleidingsincentives vormt dé blikvanger van september: het Vlaams opleidingsverlof, de opleidingscheques en het opleidingskrediet.

Vlaams Opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 rolt de Vlaamse overheid de geplande hervorming van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) uit. Als je onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is en je actief bent in de privésector, dan moet je voortaan rekening houden met de nieuwe regeling. Wanneer je werknemer een opleiding heeft aangevat vóór 1 september 2019 die recht geeft op betaald educatief verlof en deze verderzet in het nieuwe schooljaar, dan kan hij er alsnog voor kiezen om educatief verlof te blijven opnemen onder de oude toepassingsregels. De beide regelingen kunnen dus nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan (uiterlijk tot eind 2021).

Onder de regeling VOV, heeft je werknemer het recht om voor maximaal 125 uur per schooljaar van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen die arbeidsmarktgericht of loopbaangericht is. Hiervoor werden welbepaalde criteria en richtlijnen ontwikkeld. De opleiding moet een voldoende omvang hebben, aangeboden worden door een geregistreerde opleidingsverstrekker en opgenomen zijn in de opleidingsdatabank (opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives).

Het aantal verlofuren staat in verhouding tot de contractuele tewerkstellingsbreuk van je werknemer met een minimum van 50% op basis van DmfA-gegevens voor september. Wanneer dat minimum niet bereikt wordt in september, dan wordt er gekeken naar de maand waarin de opleiding start. Voor opleidingen die een regelmatige aanwezigheid vereisen, wordt het aantal verlofuren afgestemd op de werkelijk gevolgde uren. Voor andere opleidingen geldt een specifiek aantal op te nemen uren per type.  

Je werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen. Dat betekent dat hij per jaar niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig is en deelneemt aan de eindbeoordeling. Als de overheid vaststelt dat je werknemer de opleiding niet nauwgezet volgt, dan vermindert de overheid het eerstvolgende recht op het maximum aantal opleidingsuren met 25%.

De terugbetalingsregeling blijft dezelfde, maar de administratie wijzigt ingrijpend via een nieuw digitaal platform van de Vlaamse overheid. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door aanmelding van de opleiding van de werknemer in het digitale platform binnen de drie maanden na de start ervan. De uren VOV moeten correct in de DmfA worden opgenomen.

Vlaams opleidingskrediet

Vervolgens evolueert de aanmoedigingspremie die Vlaanderen vandaag toekent aan werknemers die tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen, vanaf 1 september 2019 naar een Vlaams opleidingskrediet. Er kan enkel nog een tussenkomst verkregen worden voor opleidingen die voorkomen in de opleidingsdatabank (cf. supra). Deze tussenkomst ontvangt je werknemer bovenop de uitkering van de RVA.

Anders dan vroeger, kan er ook tussenkomst zijn wanneer het opleidingstijdskrediet in de 1/5de vorm wordt genomen. Waar je de aanmoedigingspremie vroeger maar voor beperkte tijd kon krijgen, is nu voorzien dat het Vlaams opleidingskrediet voor dezelfde periode als het tijdskrediet kan genoten worden, dus voor maximum 36 maanden. Een sector- of ondernemings-cao om de mogelijkheid tot tussenkomst te openen, is niet langer vereist.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques kan je werknemer een deel van de kosten van een opleiding betalen op voorwaarde dat de opleiding zijn positie op de arbeidsmarkt versterkt. Ook in dit geval moet de opleiding voorkomen in de opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives.

Per kalenderjaar kan er voor maximaal 250 euro aan opleidingscheques worden aangekocht (of een hoger bedrag in bepaalde omstandigheden). De helft van dit aankoopbedrag wordt betaald door de Vlaamse overheid.

Ecocheques

Geef je ecocheques aan je werknemers, dan weet je dat ze deze enkel kunnen gebruiken om bepaalde milieuvriendelijke producten aan te kopen. Welke producten dat zijn, wordt om de twee jaar vastgelegd in een lijst als bijlage bij een cao van de Nationale Arbeidsraad. De Raad heeft zichzelf echter ook de opdracht gegeven om de lijst sneller aan te passen wanneer er nieuwe inzichten zijn op het vlak van ecologie of wanneer hen bepaalde interpretatievragen worden gesteld.

Naar aanleiding van de nieuwigheden op het vlak van duurzame mobiliteit, hebben ze de lijst nu al aangepast. De wijzigingen gaan in op 1 september, wat betekent dat je vanaf die datum de nieuw op de lijst toegevoegde producten kan aankopen met papieren of elektronische ecocheques.

Als werknemer kan je je ecocheques dus gebruiken voor de aankoop van onder andere steps, eenwielers en hoverboards op voorwaarde dat ze elektrisch aangedreven of niet-gemotoriseerd zijn.

Daarnaast verduidelijkt de Raad dat wat tuingereedschap betreft, de batterijen (of accu’s) die afzonderlijk van de tuingereedschappen worden verkocht ook met ecocheques kunnen worden aangekocht.

De volgende aanpassing van de lijst is voorzien voor september 2020.

  1686