Wat verandert er op 1 september 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Wolters Kluwer u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 28-08-2018

Redactie LegalWorld
meisje op de fiets

Eigen zaak starten kan voortaan zonder ‘attest bedrijfsbeheer’

Tot nog toe was elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen een activiteit uitoefende die in het handels- of ambachtsregister moest worden ingeschreven, verplicht om te bewijzen dat hij beschikte over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Om een attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ te behalen, moest de starter een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kon zowel in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s).

Vanaf 1 september 2018 valt deze verplichting in Vlaanderen weg.

> Decreet van 18 mei 2018 tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, BS 11 juni 2018.

Nieuwe stelsels van werkplekleren in Vlaanderen

Vlaanderen vervangt op 1 september de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en de curatieve beroepsopleiding (C-IBO) door een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werknemers (K-IBO). De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt een beroepsinlevingsstage (BIS), de oriënterende stage heet dan beroepsverkennende stage, en de opleidingsstages binnen een beroepsopleidingstraject worden in een strakker keurslijf gestopt. Tot slot worden de instapstage en de IBO-interim afgeschaft.

Contracten die vóór 1 september 2018 afgesloten werden, blijven gewoon doorlopen tot hun normale geldigheidsduur verstrijkt.

Voor sommige nieuwe types van stagiairs of cursisten moet u als werkgever een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, en voor andere niet.

> Voor een uitgebreider overzicht van de verschillende stages, zie ook Arbeidsongevallenverzekering voor nieuwe werkplekleren-cursisten en –stagiairs.

> Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring, BS 17 augustus 2018.

Ook start- en stagebonus voor ‘Schoolbank op de werkplek’-jongeren

De start- en stagebonus was oorspronkelijk een federale reglementering, maar de Vlaamse regering zet die nu volledig naar haar hand. Zo werkt zij de discriminatie weg tussen jongeren die instromen naar de proefprojecten ‘Schoolbank op de werkplek’ en zij die instappen in een ander stelsel van leren-werken. Zij voert een leeftijdsvoorwaarde in en is strenger voor onterecht geïnde vergoedingen.

Het nieuwe besluit treedt in werking bij de start van het nieuwe schooljaar, op 1 september 2018. Het huidige regime blijft echter bestaan voor alle aanvragen voor een start- of stagebonus die vóór 1 september 2018 initieel werden goedgekeurd en die ongewijzigd verder lopen.

Het is niet mogelijk om het oude en het nieuwe stelsel te combineren en zo meer dan 3 start- of stagebonussen op te strijken ...

>  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, BS 9 augustus 2018.

Duaal leren: opwaardering stelsel van leren en werken (Vlaamse Gemeenschap)

De Vlaamse overheid heeft het decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase gepubliceerd. Daardoor kan het stelsel van leren en werken worden opgewaardeerd naar een stelsel van duaal leren. Binnen dit stelsel wordt een schoolcomponent gecombineerd met, naargelang het geval, een werkplekcomponent of een aanloopcomponent. De aanloopfase is gericht op het doorstromen naar volwaardig duaal leren.

Globaal genomen treedt het decreet van 30 maart 2018 in werking op 1 september 2019. Maar sommige bepalingen treden al in werking op 1 september 2018 omdat ze betrekking hebben op handelingen die moeten worden gesteld vóór het nieuwe stelsel kan worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan aanvraag- en adviesprocedures.

> Decreet van 30 maart 2018 betreffende duaal leren en de aanloopfase, BS 23 mei 2018

Meer flexibiliteit voor werkgevers die investeren in een ‘zone in moeilijkheden’

Een wet van 30 juli 2018 versoepelt het wettelijk kader op het vlak van de steun aan ondernemers die investeren in een zone in moeilijkheden. De wet hervormt onder meer de criteria die in aanmerking worden genomen bij collectief ontslag en voorziet in de mogelijkheid om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan deze die de arbeidsplaatsen creëert. Voorts krijgen de Gewesten de keuze om ‘kleine’ steunzones af te bakenen.

Wij herinneren eraan dat de wet van 15 mei 2014 een bijzondere steunregeling instelt in de zones in moeilijkheden die getroffen worden door een grootschalig collectief ontslag. De steunzones worden afgebakend op voorstel van het betrokken Gewest. De werkgever die werknemers aanwerft in één van deze zones wordt, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk (2 jaar) ervan vrijgesteld 25% van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van deze werknemers in de Schatkist te storten. Die bijkomende tewerkstelling moet 3 jaar (kmo’s) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.

De nieuwe wet treedt globaal in werking op 1 september 2018 (behalve de bepalingen betreffende de uitzendondernemingen – datum nog te preciseren) en zijn van toepassing op de steunzones die door een Gewest vanaf deze datum worden voorgesteld. Hetzelfde geldt voor de investeringen en de aanvragen tot gelijkstelling met de werkgever (fusie, splitsing, enz.). Voor de vóór deze datum afgebakende zones verandert er dus niets.

Momenteel worden nog verschillende uitvoeringsbesluiten opgesteld waarvan de publicatie niet lang op zich zou mogen laten wachten…

Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, BS 10 augustus 2018

Doorstromingsprogramma’s: nieuwe lijst van de gemeenten met een hoge werkloosheidsgraad

Zoals elk jaar stelt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een nieuwe lijst op van de gemeenten waar de werkloosheidsgraad minstens 20 % hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het Gewest. Die lijst werd opgemaakt op basis van de werkloosheidscijfers van juni 2018 en is geldig van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019. De lijst heeft een niet te verwaarlozen effect op het voordeel toegekend aan de werkgevers in het kader van de doorstromingsprogramma’s (PTP).

Wanneer langdurige werklozen uit de in de lijst opgenomen gemeenten een doorstromingsprogramma (PTP) volgen, genieten zij, onder bepaalde voorwaarden, langer de door de RVA betaalde inschakelingsuitkering (36 maanden in de plaats van 24).

De werkgevers die hen aanwerven (openbare en non-profitsector) kunnen ook langer deze inschakelingsvergoeding aftrekken van het nettoloon van de werknemer en langer de vermindering van de werkgeversbijdragen (doelgroepvermindering) genieten.

Vergeleken met vorig jaar komen er vier gemeenten bij en verdwijnen er drie uit de lijst.

Sinds 2017 komt geen enkele Vlaamse gemeente op de lijst voor. Reden hiervan is dat de tewerkstellingssteun, ten gevolge van de Zesde Staatshervorming, geregionaliseerd werd. 

> Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma’s en het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 78ter, 78sexies en 131quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 17 augustus 2018

  2184