Wat verandert er op 1 oktober 2017? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt  Chantal Schreurs juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Chantal Schreurs
Juridisch adviseur Acerta

Gepubliceerd op 01-10-2017

istock-666024844

Deeltijdse arbeid verwelkomt administratieve vereenvoudiging

De wet werkbaar en wendbaar werk bracht ons in het voorjaar 100 nieuwe overuren, maar ook voor het najaar heeft deze wet nog iets in petto.  Vanaf 1 oktober verdwijnt het omslachtig opnemen van alle mogelijke deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement en worden ook de bekendmakingsregels flink versoepeld.

  • Variabele deeltijdse uurroosters

Vanaf 1 oktober voor de nieuwe arbeidsreglementen  en uiterlijk op 1 april 2018 voor de bestaande reglementen vervangt een algemeen tijdskader alle mogelijke individuele vaste en variabele uurroosters in het arbeidsreglement . Schrappen van alle roosters is de boodschap. In de plaats daarvan vermeldt het arbeidsreglement alleen nog  op welke dagen, binnen welke daggrenzen en desgevallend hoeveel uren minimum en maximum uw deeltijders aan de slag gaan.

  • Vaste deeltijdse uurroosters

Ook van vaste roosters mag er voortaan (1 oktober 2017 voor de nieuwe arbeidsreglementen, uiterlijk 1 april 2018 voor de bestaande reglementen) geen spoor meer zijn in uw arbeidsreglement. Voortaan staan de vaste uurroosters, waaronder ook de tewerkstelling volgens een cyclus wordt gerekend, nog alleen vermeld in de individuele arbeidsovereenkomst.

  •  Soepelere bekendmakingsregels

Een deeltijdse werknemer wordt nog steeds schriftelijk ingelicht over zijn variabel werkrooster, maar zowel  deze bekendmaking als het bewaren ervan gedurende een jaar mag voortaan via elektronische weg.
Ook het effectief uithangen van de individuele roosters, de zogenaamde aanplakking, is niet langer verplicht. Het kan dus volstaan dat u vijf werkdagen op voorhand (of een kortere termijn bij  sectorale cao) uw werknemer per mail op de hoogte brengt van zijn arbeidsrooster.

Tot slot kan ook de bekendmaking van iedere deeltijdse overeenkomst , in het verleden verplicht in papieren vorm bij het arbeidsreglement, vanaf dit najaar elektronisch gebeuren.

  • Afwijkingsregister

De verplichting om elke prestatie die afwijkt van het geplande uurrooster te noteren in een afwijkingsregister staat volledig los van de vorige versoepelingen en blijft wel degelijk overeind. Alleen een waterdichte tijdsregistratie kan u van deze verplichting verlossen. Afwijkingen op het geplande rooster? Noteer ze zeker in het afwijkingsregister opdat u geen zwartwerk kan worden aangewreven  bij een eventuele  controle.

Wijziging voorwaarde (definitie van begunstigde) Vlaamse doelgroepvermindering jongeren

Werkgevers gevestigd in Vlaanderen die jongeren tewerkstellen, kunnen een doelgroepvermindering genieten gedurende acht kwartalen na de aanwerving, wanneer het gaat om een laaggeschoolde of middengeschoolde jongere. Een laaggeschoolde jongere heeft geen diploma van het secundair onderwijs, een middengeschoolde jongere heeft maximaal dat diploma. Wat de middengeschoolde jongeren betreft, heeft de Vlaamse regering recent de definitie wat enger gemaakt. Wie aan het studeren is om een diploma van het hoger onderwijs te behalen, en wie dus op termijn hooggeschoold wordt, kan geen doelgroepvermindering meer activeren als de aanwerving gebeurt binnen de vier maanden voordat dat diploma behaald zal worden. Blijkt nadien dat het diploma toch niet werd behaald, dan kan de werkgever alsnog de doelgroepvermindering aanvragen.

  846