Wat verandert er op 1 oktober 2016?

1 oktoberDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom bezorgt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, ons een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de maand oktober.

1. Doelgroepvermindering Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in navolging van Vlaanderen een eerste stap naar een nieuwe regeling rond doelgroepverminderingen. Vanaf 1 oktober 2016 zal een werkgever in het Brussels gewest voor zijn werknemer vanaf 55 jaar én met een kwartaalloon onder de 12.000€/kwartaal, een doelgroepvermindering genieten van 400€/kwartaal voor een voltijdser. Voor deeltijds werkenden wordt de korting pro rata gerekend. Deze korting wordt 1000€/kwartaal vanaf 58 jaar en 1500€/kwartaal vanaf het kwartaal waarin de werknemer 62 jaar wordt. Vanaf 64 jaar stopt deze retentiekorting.

Deze doelgroepvermindering maakt de patronale last op het loon lichter en zorgt er mee voor dat de kwetsbare doelgroepen in de arbeidsmarkt makkelijker instromen en in het arbeidscircuit blijven. In Vlaanderen is de doelgroepvermindering onderverdeeld in een aanwervingskorting en een retentiekorting. In Brussel is dat vooralsnog niet het geval.  De “nieuwe” korting waarvan sprake is, is een retentiekorting. Wallonië kondigt ook een wijziging aan voor de doelgroep oudere werknemers, maar die zou pas in 2017 concreet worden.

2. 48-urenregel uitzendarbeid

Met ingang van 1 oktober 2016 wordt voor interimmers de 48-urenregel afgeschaft. Dit wil zeggen dat interimkantoren steeds een contract moeten sluiten met de interimkracht vooraleer deze op de werkvloer verschijnt. Als een interimkantoor aan deze verplichting verzaakt, zal een contract van onbepaalde duur ontstaan vanaf de eerste dag van prestaties. Er is wel een uitzondering mogelijk op deze sanctie als het duidelijk is dat beide partijen de bedoeling hadden om dit contract te sluiten voor de aanvang van de prestaties. Dus waarbij het interimkantoor een ontwerp verstuurd had aan de interimkracht die dat nog niet ondertekend heeft. Het interimkantoor moet wél aangifte in Dimona verricht hebben om de sanctie te ontlopen.

Dit is een duidelijke breuk met het verleden waar een interimkantoor 48 uur na het starten van de prestaties de tijd had om een contract te sluiten met de interimkracht. Dit leidde in een aantal gevallen tot rechtsonzekerheid, vandaar de wijziging. Om de versnelde ondertekening van het contract te faciliteren, stelt een wet van 20 juli 2016 de elektronische handtekening voor uitzendarbeid gelijk met de handgeschreven handtekening. Deze elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van de elektronische identeitskaart ofwel door het ingeven van een individuele pincode via GSM, smartphone of computer. Eén exemplaar van de elektronisch ondertekende overeenkomst wordt ook steeds gearchiveerd, zodat de interimkracht deze kan raadplegen, afdrukken en bewaren.

Zie hierover ook Uitzendcontract voortaan ook via e-mail of sms.

3. Betaling loon

Loon mag vanaf 1 oktober 2016 niet meer in cash betaald worden. Elke uitbetaling van loon moet vanaf nu giraal gebeuren om fraudepraktijken tegen te gaan. Er zijn enkele uitzonderingen op het principe: een sectorale cao kan voorzien dat (een deel) loon nog in cash betaald kan worden. Er is tot op heden slechts één sector die een afwijking voorziet (PC 327.01) en toelaat om werknemers ten uitzonderlijke titel een voorschot van maximaal 100€/maand uit te betalen in cash. 

Een koninklijk besluit voorziet daarnaast dat organisaties tot 30 september de tijd hadden om een sectoraal gebruik bekend te maken waarbij nog loon in cash betaald wordt. Andere organisaties uit de sector hebben 6 maanden de tijd om hierop te reageren. De totale procedure van verwerping of aanvaarding van dit gebruik, mag maximaal duren tot 1 april 2017 waarna de beslissing tot goedkeuring of verwerping van het akkoord zal gepubliceerd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Zie hierover ook Wat als de werkgever na 1 oktober nog loon in cash betaalt? 

Annelies Baelus

Director Opleidingen bij Acerta Consult

TEWTOP14004Meer informatie nodig over uitzendarbeid?

In het boek 'Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid' geeft auteur Emmanuel Wauters een synthese van de regels. Deze worden zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden. Ondernemingen blijken immers vaak niet goed geïnformeerd te zijn over de draagwijdte van de bepalingen en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

Neem een kijkje op onze webshop.

Gepubliceerd op 28-09-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  61