Wat verandert er op 1 februari 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengen Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, en Maaike Hemeleers, redacteur bij Wolters Kluwer, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 01-02-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
annelies-bries-x
Annelies Bries
Juridisch adviseur, Acerta
thought-2123970

Tussenkomst werkgever in vervoerskosten

Vanaf 1 februari 2018 verhoogt de NMBS haar tarieven. Deze verhoging heeft mogelijks een impact op de vervoerskosten die u betaalt aan uw werknemer.

Maakt uw werknemer zijn woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer, dan zal u steeds verplicht moeten tussenkomen in de kosten ervan. Het bedrag waarvoor u moet tussenkomen en de vraag of de tariefwijziging van de NMBS een verhoging van uw tussenkomst tot gevolg heeft, is echter afhankelijk van de vraag of de sector waartoe u behoort of uw onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten heeft of niet. Is dat niet het geval, dan valt u terug op de wettelijke regeling.

Wettelijke bepalingen

Is er geen sectorale regeling en heeft uw onderneming geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling van toepassing. In dat geval, moet u de bedragen van de werkgeverstussenkomst, opgenomen in artikel 3 van cao 19octies respecteren.

De maandelijks te betalen tussenkomst bedraagt in dat geval gemiddeld 75 % van de tarieven van de treinkaart zoals die op 1 februari 2009 golden. Uw tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemers is in dat geval al sinds 2009 ongewijzigd gebleven en blijft ongewijzigd op 1 februari 2018.

Sectorale bepalingen of ondernemingsovereenkomst

Uw onderneming of de sector waartoe u behoort, hebben de mogelijkheid om een regeling uit te werken die gunstiger is dan de hierboven vermelde wettelijke regeling. Zo kan uw sector een regeling voorzien die gebaseerd is op de vaste tarieven van 1 februari 2009. Maar uw sector of

onderneming kan er eveneens voor kiezen om een tussenkomst toe te kennen, gebaseerd op de werkelijke prijzen die de NMBS jaarlijks aanpast.

In dit laatste geval zal het bedrag dat u als tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemer betaalt, op 1 februari 2018 aangepast moeten worden aan de verhoogde tarieven van de NMBS.

Niet alleen de tarieven van de NMBS, maar ook de tarieven van De Lijn, de TEC en MIVB wijzigen vanaf 1 februari 2018.

Loopbaansparen

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad zijn er niet in geslaagd om voor 1 februari 2018 zelf een regeling uit te werken over het loopbaansparen. Hierdoor treedt het wettelijk kader uit de wet wendbaar en werkbaar werk in werking op deze datum.

> Voor een uitgebreide bespreking, zie ons eerder bericht: Loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

Detachering

De Handhavingsrichtlijn 2014/67 wordt verder uitgewerkt in een KB dat diverse maatregelen inzake detachering van werknemers bundelt.

Zo wordt er uitvoering gegeven aan de wettelijke bepalingen over de vrijstelling van aflevering van ‘nieuwe’ sociale documenten en de vertaling van die documenten. Ook de aanwijzing van de bevoegde sociaal inspecteurs voor deze documenten wordt geregeld.

Daarnaast noteren we ook een procedure voor de aanduiding van de verbindingspersoon voor twee specifieke categorieën van gedetacheerde werknemers die buiten het toepassingsgebied van Limosa vallen. Zo wordt bepaald welke identificatie- en adresgegevens van de verbindingspersoon de werkgevers moeten meedelen.

> Een uitgebreidere bespreking vindt u in SocialEye: Detachering: verdere omzetting Handhavingsrichtlijn (S. Bellemans, 17 januari 2018)

  1496