Wat verandert er op 1 december 2017? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom geven wij u in duidelijke taal een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van deze maand.

Gepubliceerd op 01-12-2017

istock-495664828

Regularisatie van de studiejaren in de 3 pensioenstelsels

Er is slechts één grote wijziging te melden vanaf 1 december: de grote hervorming van de afkoopsystemen van studiejaren voor de pensioenberekening. De harmonisering van de 3 pensioenstelsels op dit vlak speelt in op de realiteit van de gemengde loopbanen. Vanaf 1 december 2017 kan iedereen, of hij nu loontrekkend, zelfstandige of ambtenaar is, zijn studiejaren afkopen, indien hij dat wenst. De meeste maatregelen gaan in op 1 december 2017, maar in sommige gevallen gelden overgangsmaatregelen tot in 2020.

Overzicht van de voornaamste maatregelen…

1/ Werknemers

Net zoals de pensioenen van de overheidssector zullen de studieperiodes (studiejaren, voorbereiding van doctoraatsthesis, periodes van beroepsstages) geregulariseerd worden mits:

  • een bijdrage van 1 500 EUR per afgekocht jaar voor de regularisatieaanvragen die binnen 10 jaar na het voltooien van de studies ingediend worden;
  • een percentage van dat forfaitaire bedrag volgens het tijdstip waarop de regularisatieaanvraag ingediend wordt, na die 10 jaar (percentage dat het koninklijk uitvoeringsbesluit nog moet bepalen).

Het bedrag van de bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

2/ Zelfstandigen

De nieuwe wet legt ook de juridische grondslagen vast voor de harmonisering van de inachtneming van de studiejaren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. De aanpassingen lijken sterk op deze voor de werknemers, op enkele specifieke elementen na. Ook zij zullen in een koninklijk uitvoeringsbesluit (in voorbereiding) geconcretiseerd en nader toegelicht worden.

De wet voorziet in een overgangsmaatregel: de zelfstandige die de vroegere gelijkstellingsvoorwaarden wil behouden (die vóór 1 december 2017 van kracht waren) kan er nog recht op hebben als hij vóór 1 december 2020 uitdrukkelijk opteert voor het oude stelsel.

Zowel voor de zelfstandigen als voor de werknemers zijn de nieuwe harmoniseringsmaatregen van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 december 2018 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van de rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn. Voor die pensioenen mogen de gelijkstellingsaanvragen vanaf 1 december 2017 ingediend worden.

3/ Ambtenaren

Voor de ambtenaren legt de nieuwe wet duidelijke harmoniseringsmaatregelen vast. Dit zijn de belangrijkste:

  • de wet maakt een einde aan de kosteloosheid van de inachtneming van de studiejaren vanaf 1 juni 2018. Per studiejaar dat binnen 10 jaar na het behalen van het diploma geregulariseerd wordt, moet een bijdrage van 1500 EUR betaald worden. Dat bedrag wordt met 15 % verminderd als de aanvraag tijdens de overgangsperiode ingediend wordt, hetzij van 1 december 2017 tot 30 november 2019 (vast benoemde ambtenaar vóór 1 december 2017). Na die periode van 10 jaar (buiten de overgangsperiode) moet een percentage van de bijdrage vastgelegd worden;
  • ze somt de in acht genomen studieperiodes op (hoger onderwijs met volledig leerplan, leerovereenkomst, doctoraat, …). Het moet niet langer om dagonderwijs gaan;
  • elk type diploma kan geregulariseerd worden en niet meer enkel het diploma dat voor de beklede functie vereist is;
  • er kan één enkel diploma geregulariseerd worden;
  • enkel het aantal minimumjaren vereist voor het behalen van het diploma, de stage, enz. wordt in acht genomen (geen bisjaren).

Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen, BS 24 oktober 2017

  688