Wat verandert er op 1 augustus 2016?

1 augustusDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Augustus is traditioneel komkommermaand wat betreft nieuwe wetgeving.  Desalniettemin zijn er enkele interessante wijzigingen die vanaf 1 augustus in voege treden.

1. Minimumpensioenen zelfstandigen
Sinds korte tijd werd het minimumpensioen van de zelfstandigen gelijkgeschakeld met dat van de werknemers. Deze gelijkschakeling sloeg echter enkel op het gezinspensioen.
Vanaf 1 augustus 2016 zijn ook het minimumpensioen voor alleenstaanden en het overlevingspensioen gelijk aan het minimumpensioen voor de werknemers.
Voor de gerechtigden zonder gezinslast worden daardoor ook  de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (zonder stopzetting) en de uitkering overbruggingsrecht opgetrokken. De uitkering mantelzorg wordt eveneens verhoogd. Deze uitkeringen zijn immers gelinkt aan het minimumpensioen.


 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de aangepaste bedragen.

   Bedrag vanaf 1 augustus 2016
 Minimumpensioen  
 Alleenstaande  1 168,73 euro per maand
 Overlevingspensioen  1 150,53 euro per maand
 Mantelzorg  
 Volledige onderbreking  1 168,73 euro per maand
 Vedeeltelijke onderbreking 584,36 euro per maand 
 Overbruggingsrecht  
 Gerechtigde zonder gezinslast  1 168,73 euro per maand
 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid  
 Primaire arbeidsongeschiktheid  
 Alleenstaande  44,95 euro per dag
 Invaliditeit  
 Zonder gelijkstelling: alleenstaande  44,95 euro per dag


2. Een permanent systeem van regularisatie voor fiscaliteit en sociale bijdragen
Een andere belangrijke maatregel – toch voor diegenen onder ons die in het verleden “vergeten zijn” om bepaalde inkomsten aan de fiscus aan te geven – betreft de inwerkingtreding van de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.

De mogelijkheid om – binnen een duidelijk wettelijk kader – beroepsinkomsten die normaal aan de inkomstenbelasting hadden moeten worden onderworpen  alsnog aan te geven bestond tot 31 december 2013.  Na deze datum was dergelijke regularisatie moest je als belastingplichtige hierover een akkoord sluiten met de plaatselijke controlediensten.  Bij gebrek aan wettelijk kader kon de toepassing van één en ander leiden tot verschillende standpunten en was er dus een reëel risico dat niet elke belastingplichtige die inkomsten vergat aan te geven maar tot inkeer kwam op dezelfde manier behandeld zou worden.


De nieuwe wet, die in voege treedt op 1 augustus 2016, creëert voor de betreffende belastingplichtigen dus een wettelijk kader dat voortaan voor onbepaalde duur geldig is.  
Zij kunnen hun ontdoken belastingen regulariseren binnen de in de wet omschreven procedure mits het betalen van een heffing die gelijk is aan de normale belastingtarieven verhoogd met 20%.  Voor verjaarde kapitalen geldt een eenvormig tarief van 36%.
Indien zij ook nog niet verjaarde bijdragen aan het statuut zelfstandigen wensen te regulariseren, kunnen zij dit doen door de betaling van deze bijdragen, verhoogd met een aanvullende heffing van 15% berekend op deze beroepsinkomsten.

In de volgende jaren wordt het percentage van bijkomende heffing telkens met 1% verhoogd (tot respectievelijk maximaal 25, 40 en 20%).

Annelies Baelus

Director Opleidingen bij Acerta Consult

Pensioenzakboekje 2016Op zoek naar een praktische leidraad voor de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen? Dan is het Pensioenzakboekje 2016 iets voor u!

De belangrijkste principes en regels betreffende de toekenningsvoorwaarden en berekeningen worden voor elke regeling uiteengezet.

Meer informatie vindt u op onze webshop.

Gepubliceerd op 01-08-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  128