Wat verandert er op 1 april?

EINDE AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN (PC128)
1april2015Op 1 april houdt het grootste paritaire comité van het land, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (PC218) op te bestaan. Daardoor vallen vanaf 1 april alle werknemers die onder PC218 vielen (zo een 350 000 bedienden, waaronder trouwens de WKB-medewerkers) nu onder het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC200). Via een CAO worden alle CAO’s van PC218 van toepassing verklaard op de werkgevers die onder PC200 zullen vallen en hun werknemers Inhoudelijk zijn er daarom voor de werknemers geen gevolgen aan verbonden, maar het is wel een grote administratieve operatie voor de werkgevers en sociale secretariaten. Op alle documenten moet vanaf 1 april het PC200 als bevoegd paritair comité worden vermeld. Het sociaal fonds van PC200 neemt alle activa en passiva over van het sociaal fonds PC218, dat opgedoekt wordt. Het besluit tot samenstelling van het PC200 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2015 en gaat in op 1 april.

SOCIALE ECONOMIE
Een Vlaams kaderdecreet van 12 juli 2013 hervormt de sociale economie door een reeks invoegmaatregelen en tewerkstellingsmaatregelen voor beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen op elkaar af te stemmen. Bedoeling is om de collectieve inschakeling en begeleiding vlotter te laten verlopen voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt.
De doelgroep van het nieuwe decreet bestaat uit personen met een arbeidshandicap, personen met een psychosociale arbeidsbeperking en ‘uiterst kwetsbare personen’ die al lange tijd niet meer aan de slag zijn. U leest er alles over in het Vlaams Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, met ook wijzigingen in Ger.W.
Ondanks alle inspanningen blijft de participatiegraad van mensen met een arbeidshandicap laag. Daarom kondigde minister van Werk, Frank Vandenbroucke, in het voorjaar een grondige hervorming en extra investeringen aan. Het resultaat is een nieuw kaderbesluit voor de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap.
Verschillende besluiten inzake tewerkstelling van risicogroepen, worden op het nieuwe decreet afgestemd vanaf 1 april.

VERVROEGING VAN GELIJKSCHAKELING PENSIOENEN ZELFSTANDIGEN
Voortaan krijgen alleenstaande gepensioneerde zelfstandigen 10 euro meer per maand: hun minimale rustpensioen gaat vanaf 1 april omhoog. Het overlevingspensioen stijgt met 7,17 euro per maand. De andere maatregelen rond de volledige gelijkschakeling van de pensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden treden in werking op 1 augustus 2016. De gelijktrekking van de minimale gezinspensioenen van zelfstandigen met loontrekkenden gebeurde al eerder: 1.403,72 euro. Door de aanpassingen voor het alleenstaandenpensioen en het overlevingspensioen, verkleint daar de kloof met de pensioenen van loontrekkenden tot respectievelijk 52,39 en 37,56 euro per maand.

Gepubliceerd op 01-04-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  57