Wat verandert er op 1 april 2018? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Inge Verdonck, juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

Gepubliceerd op 30-03-2018

Inge Verdonck
Juridisch adviseur, Acerta
lightbulb-2692247_1920

Had een werkgever voor 1 oktober al deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst?

Vanaf uiterlijk 1 april 2018  moet het arbeidsreglement dan de bekendmakingsregels en een algemeen tijdskader bevatten voor de toepassing van deze variabele deeltijdse roosters. De overgangsperiode die voorzien werd door de wet werkbaar en wendbaar werk loopt op dat ogenblik immers teneinde. Het is daarnaast niet langer verplicht om alle mogelijke uurroosters voor deze werknemers in het arbeidsreglement te vermelden. Enkel de vaste deeltijdse roosters die niet volledig binnen het uurrooster van de voltijdse werknemers vallen, moeten nog opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Wij herinneren eraan dat de vaste uurroosters wel moeten opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst of in een bijlage hieraan. Voor arbeidsregelingen georganiseerd volgens een cyclus die over meer dan een week is verspreid , moet daarnaast op elk tijdstip kunnen worden vastgesteld wanneer deze cyclus begint.

Vanaf 1 april ook “mystery calls” in strijd tegen discriminatie

Voortaan kunnen inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving opgespoord worden aan de hand van discriminatietesten, de veelbesproken mystery calls.

Het Sociaal Strafwetboek geeft de inspectiediensten hierin een bijzondere bevoegdheid: een inspecteur is niet langer verplicht om zich te legitimeren en kan zich aanmelden als (kandidaat)werknemer of klant om na te gaan of er van een discriminerende handeling sprake is. De testen kunnen enkel onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd:

  • Er moeten objectieve aanwijzingen van discriminatie bestaan naar aanleiding van een klacht of een melding. De aanwijzingen worden ondersteund door een proces van datamining of -matching.
  • De arbeidsauditeur of de procureur des Konings moet voorafgaand zijn schriftelijk akkoord geven voor de discriminatietest. De inspecteur meldt alle opsporingsacties én de resultaten ervan in een verslag.
  • De techniek mag géén uitlokking inhouden. Er kan hoogstens een gelegenheid gecreëerd worden om een discriminerende praktijk aan het licht te brengen

Bron: Wet 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018

> Lees ook ons uitgebreide bericht over dit topic: Mystery shopping mogelijk in strijd tegen discriminatie .

Wijzigingen aan de gedeeltelijke werkhervatting

De werknemer die het werk gedeeltelijk hervat met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, krijgt voor zijn arbeidsprestaties een beroepsinkomen. Dit wordt aangevuld met een ziekte-uitkering.

Vanaf 1 april 2018 wordt deze ziekte-uitkering berekend volgens een nieuwe formule.

In de nieuwe berekening is de hoogte van het inkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting niet meer van belang, maar wordt de uitkering verminderd met een bepaald bedrag dat afhankelijk is van de tewerkstellingsbreuk van de werknemer in kwestie.

Ook wordt de duurtijd van de toelating gegeven door de adviserend arts voor gedeeltelijke werkhervatting vanaf 1 april beperkt tot maximaal twee jaar.

  1479