Wat verandert er in 2019? Overzicht sociaal-juridische wijzigingen

De sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van het komende jaar.

Opgelet: door de val van de regering, is het niet zeker of de voorziene datum van inwerkingtreding van een aantal maatregelen gehaald wordt...

Gepubliceerd op 21-12-2018

Amandine Boseret
Juridisch adviseur, Acerta
vrouw die springt van 2018 naar 2019

Tijdskrediet en thematische verloven

Ouderschapsverlof 1/10

Mogelijkheid om  ouderschapsverlof 1/10 op te nemen naast bestaande vormen voltijds, 1/2 en 1/5, maar enkel met toestemming van de werkgever. Hier kan pas gebruik van worden gemaakt wanneer de nodige koninklijke besluiten (KB’s) gepubliceerd zijn. Deze worden verwacht in 2019.

Flexibilisering van thematisch verlof

Wanneer de nodige KB’s in 2019 gepubliceerd worden, zouden er twee nieuwigheden komen:

  • Kortere periode voor opnemen van ouderschapsverlof en palliatief verlof.
  • Het opnemen van thematische verloven zal officieel flexibeler kunnen en de gemiddelde tewerkstellingsbreuk is niet meer enkel op weekbasis te vervullen, maar is ook op een langere referteperiode mogelijk.

> Lees ook ‘Flexibele opname thematische verloven en 1/10e ouderschapsverlof

Uitbreiding notie kind met handicap in kader van ouderschapsverlof

Dit topic zou in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

Tijdskrediet eindeloopbaan

De toegangsleeftijd tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.

Tijdskrediet opleiding wordt verlengd

Het tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal op 1 januari 2019 worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.

Zelfstandig in bijberoep

In 2019 komt er de mogelijkheid voor een zelfstandige in bijberoep om zijn activiteit voort te zetten wanneer hij deeltijds ouderschapsverlof opneemt.

Dit topic zou in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

Adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

De wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof wordt aangepast en verduidelijkt.

Dit topic zou in werking treden op 31 december 2018.

Outplacement

Wat betreft de bijzondere regeling van outplacement ( 45j +) is de werkgever voortaan niet meer verplicht om outplacement aan te bieden aan de categorie van werknemers die niet beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt maar wel nog de mogelijkheid hadden om outplacement te vragen.

Voor zover een medisch attest hem niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting, zal elke werknemer wiens contract wordt beëindigd ten gevolge van overmacht om medische redenen, recht hebben op outplacement (1.800€) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via sectorale fondsen.

Deze topics zouden in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

Einde arbeidsovereenkomst

Ontslag met vrijstelling van prestaties

Bij vrijstelling van prestaties zal de werkgever verplicht zijn om zijn werknemer schriftelijk te verwittigen dat deze laatste zich binnen een maand na de kennisgeving van zijn ontslag moet laten inschrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Dit topic zou in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

Ontslagvergoeding en opleiding

De regering wil werkgevers stimuleren, zowel fiscaal als parafiscaal, voor de werknemer die een deel van zijn ontslagvergoeding (maximum een derde) investeert in een opleiding.

Dit topic zou in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

SWT

Individuele SWT (cao 17)

In het kader van CAO 17 (individuele SWT’s) wordt de loopbaanvoorwaarde opgetrokken tot 41 jaar vanaf 1 januari 2019.

SWT in geval van herstructurering

Twee nieuwigheden zijn voorzien wat betreft SWT in geval van herstructurering:

  • De leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT in geval van herstructurering wordt, met ingang van 1 januari 2019, opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 1 januari 2020 opgetrokken tot 60 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2019 zal een tenlasteneming van de opleiding van minimaal 3600 euro verplicht worden voor iedere SWT-rechthebbende bij herstructurering die een opleiding in een knelpuntberoep volgt.

Zachte landingsbanen

Aan de werknemer zal een individueel recht worden toegekend om een “zachte landingsbaan” te vragen, in zoverre er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de sector waartoe hij behoort.

Mobiliteitsbudget

Het Mobiliteitsbudget voorziet de vrijheid om zijn eigen vervoerswijze te organiseren voor de werknemer die een bedrijfswagen bezit of kan bezitten. De fiscale behandeling zal de vergroening van het wagenpark aanmoedigen.

Dit topic zou in werking treden op 1 januari 2019.

> Lees ook ‘Beleidsnota Financiën: nieuwe fiscale maatregelen voor 2019

Loonbonus (cao nr. 90/3)

De cao nr. 90/3 wijzigt de verplichte vermeldingen van het toekenningsplan voor die invoering van een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel. Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe modellen gebruikt worden.

Daarnaast wordt de mogelijkheid om doelstellingen of niveaus aan te passen verduidelijkt: het kan niet gaan over een lopende of afgelopen referteperiode.

Ten slotte wordt de elektronische ondertekening van de toetredingsakte mogelijk gemaakt. De papieren modeldocumenten zullen op termijn verdwijnen.

Single permit

Vanaf 1 januari 2019 zal de ‘single permit’ van kracht worden. Dit is een gecombineerde arbeids- en verblijfsvergunning.

Het afleveren van een arbeidsvergunning is geregionaliseerd, terwijl het recht op verblijf een federale bevoegdheid is gebleven. Toch zal er een gecombineerde aanvraagprocedure zijn, waardoor slechts één aanvraag ingediend moet worden bij de bevoegde gewestelijke dienst voor werkgelegenheid.

> Lees ook ‘’Single permit’ vanaf 1 januari 2019

Startersjob

In 2019 zou er, via de startersjob de mogelijkheid bestaan om de aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar te bevorderen via een vermindering van de arbeidskost van 6 tot 18 % voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt dan niet geraakt.

Dit topic zou in werking treden op 1 januari 2019.

Scholingsbeding knelpuntberoepen

Voor de opleidingen voor knelpuntberoepen:

  • Sinds 24 oktober 2018 is het scholingsbeding voor opleidingen voor knelpuntberoepen ook mogelijk voor laagbetaalde werknemers ;
  • In 2019 zullen de partijen ook een beroep mogen doen op het scholingsbeding zelfs als het om een wettelijk verplichte opleiding gaat voor de uitoefening van een beroep.

Dit topic zou in werking treden 10 dagen na publicatie van de wet, voorzien tegen januari 2019.

> Lees ook ‘Scholingsbeding: loondrempel verdwijnt voor opleidingen tot knelpuntberoep’

Projecten toekomstgerichte arbeidsorganisatie

Mogelijkheid om een gedeelte van de bijdrage voor risicogroepen te reserveren voor projecten ingediend door paritaire comités  of ondernemingen, gericht op preventie van burn-out en toekomstgerichte arbeidsorganisatie.

Dit topic zou in werking treden op 1 januari 2019 , maar uitvoeringsreglementering is bijkomend nodig vooraleer er projecten kunnen worden aangevraagd.

De werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen

Wijzigingen van de wet van 22 mei 2001 op verschillende vlakken:

  • Gecategoriseerde winstpremie : er zal onderscheid kunnen gemaakt worden op basis van tewerkstellingsbreuk (pro rata deeltijdse werknemers) binnen dezelfde categorie werknemers ;
  • Gecategoriseerde winstpremie is afhankelijk van arbeidsprestaties : aantal schorsingsperiodes (vb moederschapsrust) toch aanzien als gewerkte periodes in kader van berekening bedrag + mogelijkheid dat werkgever zelf periodes kan toevoegen;
  • Gecategoriseerde / identieke winstpremie : mogelijkheid voor werkgever om werknemer die uit dienst gaat uit te sluiten van recht op winstpremie

Deze topics zouden in werking treden de eerste dag van de maand volgend op publicatie in het Belgisch Staatsblad (BS).

Inkomen gepensioneerde of arbeidsongeschikte

Verhoging van de bedragen om een gepensioneerde of een arbeidsongeschikte in staat te stellen te werken en zijn inkomen te verhogen en tegelijkertijd belastingverlagingen te genieten.

> Lees ook ‘Beleidsnota Financiën: nieuwe fiscale maatregelen voor 2019

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor gepensioneerde

Vanaf 1 januari 2019 zouden werknemers die na hun 65ste blijven werken het recht krijgen op ongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum zes maanden.

Zullen al deze maatregelen echt van toepassing zijn in 2019 ?

Deze vraag blijft onbeantwoord. Deze maatregelen werden inderdaad aangekondigd door de regering, maar gezien de huidige situatie, kunnen we de inwerkingtreding van deze maatregelen niet verzekeren.

  4754