Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming?

Nieuw Praktijkboek Sociale Zekerheid

In de nieuwe editie van het Praktijkboek Sociale Zekerheid geven Johan Put, Vanessa Verdeyen en Yves Stevens een overzicht van de huidige stand van zaken van de verschillende socialezekerheidssectoren. In deze nieuwe uitgave zijn de inhoudelijke wijzigingen van de voorbije 12 maanden verwerkt.

De verschillende takken van de sociale zekerheid zijn verder gegaan in een evolutie die reeds eerder werd in gang gezet: de verstrenging in de regelgeving (zoals bijvoorbeeld door de bijkomende voorwaarden in de inschakelingsuitkeringen voor jonge werklozen) enerzijds en de verdere uitrol van de zesde staatshervorming anderzijds. De Vlaamse zorgverzekering werd uitgebreid tot een 'Vlaamse Sociale Bescherming', waarin (voorlopig) naast de zorgverzekering een basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn opgenomen. Daarnaast wijzigden de regels op studentenarbeid. De 50 dagen waarin studenten mogen werken met verminderde sociale bijdragen, werden omgezet in 475 uur. Ook valt op dat een aantal socialezekerheidsinstellingen werden samengevoegd: zo fuseerden het Fonds voor beroepsziekten  en het Fonds voor arbeidsongevallen tot het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).

Hierbij vindt u de uitgebreidere bespreking van één van de vele wijzigingen in het Praktijkboek Sociale Zekerheid 2017: de Vlaamse Sociale Bescherming.

Gepubliceerd op 25-07-2017

johan-put-vanessa-verdeyen-yves-stevens

 

De Vlaamse Sociale Bescherming

Met het Decreet houdende de Vlaamse Sociale Bescherming wordt een begin gemaakt met de Vlaamse sociale bescherming.

Vanaf 1 januari 2017 bestaat de Vlaamse sociale bescherming uit de volgende pijlers:

  • De bestaande zorgverzekeringstegemoetkoming

De Vlaamse zorgverzekering is reeds op 1 oktober 2001 van start gegaan. Deze sociale verzekering geeft personen met een langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen die mantel- en thuiszorg ontvangen of die professionele residentiële zorg ontvangen ten belope van een maandelijks bedrag, recht op tenlastenemingen door een zorgkas van kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening.

  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, dat ingevolge de zesde staatshervorming werd overgeheveld

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een uitkering voor personen, vanaf de leeftijd van 65 jaar, die omwille van hun handicap in belangrijke mate beperkt zijn in hun zelfredzaamheid. Naast de beperking van de zelfredzaamheid is de uitkering afhankelijk van het inkomen.

De persoon met een handicap die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, heeft tegelijk recht op een aantal fiscale en sociale voordelen.

  • Het basisondersteuningsbudget

De derde pijler van de Vlaamse sociale bescherming kadert in een nieuw (Vlaams) systeem van financiële ondersteuning van personen met een handicap, nl. de persoonsvolgende financiering. (zie de bijdrage hieromtrent). Een persoon met een handicap die een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning heeft, kan aanspraak maken op een ‘basisondersteuningsbudget’ waarmee hij niet medische hulp- en dienstverlening kan bekostigen.

  588