Wanneer kan een scholingsbeding afgesloten worden?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Een werknemer gaat op kosten van de firma een opleiding volgen. Kan ik als werkgever voorkomen dat deze werknemer ons bedrijf verlaat nadat hij zijn diploma heeft behaald?

Sommige werkgevers bieden aan hun werknemers de mogelijkheid om een gespecialiseerde opleiding te volgen waarvan de kosten volledig ten laste worden genomen door de onderneming. In ruil voor deze opleiding kan de werkgever vragen dat de werknemer zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde tijd in dienst te blijven bij de werkgever zodat de opleidingskost wordt gecompenseerd. Dit kan door middel van een scholingsbeding (artikel 22bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Het scholingsbeding bepaalt bovendien dat de werknemer verplicht is een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen als hij de overeenkomst eenzijdig beëindigt voor het einde van de overeengekomen periode of als hij om dringende reden wordt ontslagen.

Het beding kan worden opgenomen in elke arbeidsovereenkomst; arbeidsovereenkomst voor bedienden, voor arbeiders, voor handelsvertegenwoordigers, enz. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten.

Het beding moet schriftelijk worden vastgesteld, voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het moment waarop de beoogde opleiding begint.

Het geschrift moet bovendien bepaalde vermeldingen bevatten:

 1. een omschrijving van de overeengekomen vorming, de duur ervan en de plaats waar ze zal doorgaan;
 2. de kost van deze vorming en in het geval waarin de kost niet kan worden bepaald in zijn geheel, de kostenelementen die toelaten om de waarde te schatten van de vorming; de vergoeding verschuldigd aan de werknemer in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan in geen geval onderdeel vormen van de vormingskost;
 3. de begindatum en de geldigheidsduur van het scholingsbeding. Wanneer de opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een attest valt de begindatum van de geldigheid van het beding samen met de uitreiking van dit attest;
 4. het terug te betalen bedrag van een gedeelte van de vormingskosten dat de werknemer zal terugbetalen na afloop van de vorming.

Kan voor elke opleiding een scholingsbeding afgesloten worden?
Nee, het beding wordt geacht niet te bestaan en kan niet worden toegepast:

 • als het jaarloon van de werknemer niet hoger is dan 33 221 EUR (in 2016);
 • als het niet gaat om een specifieke opleiding die de werknemer toelaat om nieuwe beroepscompetenties te verwerven die desgevallend voor de werknemer bruikbaar kunnen zijn buiten de onderneming. Er kan dus geen sprake zijn van een scholingsbeding in het kader van een “op de hoogte blijven van” wat eigenlijk tot de normale gang van zaken behoort bij elke indienstneming…;
 • als de aan de werknemer gegeven vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen;
 • als de opleiding geen 80 uur duurt, behalve wanneer de kosten van de opleiding een waarde hebben die minstens gelijk is aan het dubbele van het gewaarborgd maandelijks minimuminkomen bepaald door cao nr. 43, hetzij 3 063,86 EUR (sinds 1 juni 2016).

Hoe lang kan een scholingsbeding gelden?
De geldigheidsduur van het beding (d.w.z. de duur van de toepassing) mag in geen geval langer zijn dan 3 jaar. Deze duur moet door de partijen worden vastgesteld en moet worden bepaald rekening houdend met de kostprijs en de duur van de opleiding die aan de werknemer wordt verschaft.

Welk bedrag moet de werknemer terugbetalen?
Tijdens de toepassingsperiode van het beding moet de werknemer een gedeelte van de opleidingskosten terugbetalen als hij vrijwillig vertrekt of ontslagen wordt wegens dringende reden. Het bedrag van de terugbetaling daalt wel naargelang de duur van het beding en mag niet meer zijn dan:

 • 80% van de kostprijs van de opleiding indien de werknemer vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode;
 • 50% van de kostprijs van de opleiding indien de werknemer vertrekt in de periode tussen 1/3 en 2/3 van de overeengekomen periode;
 • 20% van de kostprijs van de opleiding indien de werknemer vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode.

De terugbetaling mag in geen geval meer bedragen dan 30% van het jaarloon van de werknemer.
 

Bron: Chatvraag SocialEye

Meer informatie vindt u op SocialEye door te zoeken op ‘scholingsbeding':


SocialEye Benefits moduleSocialEye is een online databank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Indien u interesse heeft, kan u steeds een gratis proefabonnement nemen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst op info@wolterskluwer.be of bellen naar 0800/40 302.


Gepubliceerd op 25-08-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  374