Wanneer is er sprake van occasioneel telewerk?

Francis VerbruggeDe wet werkbaar en wendbaar werk legt het reglementair kader vast voor de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij occasioneel en niet-regelmatig uitgevoerd telewerk. Francis Verbrugge van Partena bespreekt deze nieuwe regeling in de nieuwe Gids voor sociale reglementering in ondernemingen.

Definitie van occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk wordt gedefinieerd als ‘een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd’ (art. 23 WWW).
Het occasionele karakter van het telewerk laat toe om het fundamenteel te onderscheiden van regelmatig telewerk; het wetsontwerp definieert echter niet wat moet worden verstaan onder ‘occasioneel’, evenmin als wat moet worden verstaan onder ‘regelmatig’...!


We onthouden wel dat dit telewerk niet standvastig, met regelmaat of bij voortduring mag worden uitgeoefend, maar dat het uitzonderlijk of gericht van aard moet zijn...

Toepassingshypothesen voor occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk kan in twee algemene hypothesen worden uitgeoefend (art. 26, § 1 WWW):

 • In geval van overmacht, dit wil zeggen in situaties waarbij de werknemer omwille van onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil zijn prestaties niet kan verrichten op de normale arbeidsplaats; voorbeelden zijn o.a. een onverwachte treinstaking, weersomstandigheden die rijden met de wagen extreem moeilijk maken; blokkering van een industriezone door stakende werknemers; sociale risico’s of dreiging met aanslagen, enz.;
 • Omwille van persoonlijke redenen die de werknemer verhinderen om zijn werk in de lokalen van de onderneming van de werkgever uit te voeren. De situaties die zich kunnen voordoen zijn zeer divers; voorbeelden zijn o.a. bezoek aan een geneesheer of tandarts dat moeilijk buiten de gewone arbeidstijd kan plaatsvinden; bezoek van een technicus of installateur; ontvangst van goederen; vervullen van administratieve formaliteiten waarvoor de aanwezigheid van de werknemer vereist is, enz.

Opgelet!
Zowel in de hypothese van overmacht als in het geval van persoonlijke redenen moet de functie of de aard van de activiteit die de werknemer uitoefent verenigbaar zijn met occasioneel telewerk. De werknemer moet trouwens een aanvraag indienen.

Indienen van een aanvraag en akkoord van de werkgever

De werknemer die occasioneel telewerk wenst te verrichten moet voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij zijn werkgever en de reden opgeven (art. 26, § 2). In geval van overmacht kan de termijn om deze aanvraag in te dienen zeer kort zijn en mag de aanvraag via telefoon of e-mail worden gedaan. Gaat het daarentegen om een gepland bezoek van een technicus, een installateur..., dan zou de aanvraag veel vroeger moeten worden gedaan (bv. enkele dagen of een week (weken)).

De werkgever kan de aanvraag aanvaarden, maar hij kan ze ook weigeren; de werknemer heeft immers geen absoluut recht op occasioneel telewerk.

De werkgever kan de aanvraag bijvoorbeeld weigeren om redenen die verband houden met de noodwendigheden van de onderneming of de dienstverlening of zelfs met het buitensporige, oneigenlijke of ongerechtvaardigde karakter van de aanvraag.

De werkgever moet de werknemer in ieder geval zo snel mogelijk schriftelijk (op papier of elektronisch) op de hoogte brengen van de reden van zijn weigering (art. 26, § 2, lid 2).

Inhoud van het akkoord van de partijen

Wanneer de werkgever zijn akkoord heeft gegeven om telewerk te presteren, moeten de partijen afspraken maken over de volgende elementen (art. 26, § 3):

 • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur (bv. laptop) en technische ondersteuning;
 • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
 • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk (bv. indien de werknemer zijn eigen pc en internetverbinding gebruikt).

Opmaken van een algemeen kader voor de toepassing van het occasioneel telewerk

De wet geeft de ondernemingen de mogelijkheid om een kader op te maken waarbinnen het occasioneel telewerk kan worden ingevoerd. Dit kader kan worden vastgelegd in een cao in de onderneming of in het arbeidsreglement en het regelt minstens de volgende elementen (art. 27):

 • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
 • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
 • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
 • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
 • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Gids sociale reglementering in ondernemingenU kan de editie 2017 van de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen nu bestellen! De auteur, Francis Verbrugge van Partena Professional, geeft een duidelijk antwoord op uw sociaal-juridische vragen waarmee u meteen aan de slag kunt.

Deze editie werd redactioneel afgesloten op 30 januari 2017 en bevat de bepalingen van de programmawet van 25 december 2016 en van het wetsonwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Ook de wijzigingen aan ht tijdskrediet door cao nr. 103ter komen aan bod, evenals enkele punten van het interprofessioneel akkoord.


Enkele belangrijke nieuwigheden dit jaar zijn:

 • Gedeeltelijke werkhervatting na een periode van volledige ongeschiktheid
 • Regelmatig en occasioneel telewerk
 • De vrijwillige overuren
 • De glijdende en dynamische werktijden
 • Wijzigingen aan het systeem van tijdskrediet door de cao nr. 103ter
 • Geregionaliseerde verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor doelgroepen

Meer informatie of bestellen? Neem dan een kijkje op onze webshop bij Gids sociale reglementering in ondernemingen 2017.

Gepubliceerd op 12-04-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  799