Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Er is geen volledige overeenstemming tussen het begrip collectief ontslag bedoeld door de CAO nr. 24 betreffende de inlichting en raadpleging van de werknemers en het begrip uit de CAO nr. 10 die voorziet in de toekenning van een vergoeding wegens collectief ontslag. Dit kan wel eens voor verwarring zorgen: is er nu sprake van een collectief ontslag of niet? Een toelichting van de verschillende definities.

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 19-07-2017

socialeye vraag en antwoord

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Inlichtings- en raadplegingsprocedure

CAO nr. 24 bepaalt dat de werkgever die het voornemen heeft om tot collectief ontslag over te gaan, vooraf de werknemersvertegenwoordigers moet inlichten en raadplegen.

Volgens de CAO nr. 24 wordt als collectief ontslag beschouwd, elk ontslag waartoe werd besloten om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer en dat tijdens een periode van 60 kalenderdagen (berekend van datum tot datum) een aantal werknemers treft:

  • dat ten minste 10 bedraagt in ondernemingen die meer dan 20 en minder dan 100 werknemers tewerkstelden in het kalenderjaar dat voorafging aan het ontslag;
  • dat ten minste 10% van het aantal werknemers bedraagt in ondernemingen die gemiddeld ten minste 100 maar minder dan 300 werknemers tewerkstelden in het kalenderjaar dat voorafging aan het ontslag;
  • dat ten minste 30 bedraagt in ondernemingen die gemiddeld ten minste 300 werknemers tewerkstelden in het kalenderjaar dat voorafging aan het ontslag.

Toekenning van een vergoeding

CAO nr. 10 bepaalt dan weer dat de werkgever verplicht is een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers die worden getroffen door een collectief ontslag.

De definitie van collectief ontslag onder CAO nr. 10 is echter niet dezelfde als bij CAO nr. 24, namelijk:

  • elk ontslag waartoe werd besloten om economische of technische redenen;
  • en dat, tijdens een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen, een aantal werknemers treft dat ten minste 10 % bedraagt van het aantal personeelsleden dat gemiddeld werd tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan het ontslag.

Gevolg

Omdat de twee CAO’s een verschillende definitie van collectief ontslag hanteren, zou het dus kunnen dat een werkgever de inlichtings- en raadplegingsprocedure moet respecteren, omdat er sprake is van collectief ontslag overeenkomstig de CAO nr. 24, maar dat hij geen vergoeding wegens collectief ontslag overeenkomstig de CAO nr. 10 moet betalen (en omgekeerd).

 

Gemiddeld aantal werknemers werkzaam in de onderneming in het vorige kalenderjaar

Vereiste minimumaantal werknemers voor een collectief ontslag overeenkomstig:

 

CAO nr. 24

(inlichting – raadpleging)

CAO nr. 10

(toekenning van een vergoeding)

20 – 59 werknemers

10 werknemers

6 werknemers

60 – 99 werknemers

10 werknemers

10%

100 – 299 werknemers

10%

10%

300 werknemers en meer

30 werknemers

10%

  1312