Verloning(spakket) gedetacheerde werknemers gelijk aan dat van Belgische werknemers

Gedetacheerde werknemersDinsdag 8 maart, bekrachtigde de Europese Commissie de plannen van Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen om sociale dumping aan te pakken. Haar voorstel bestaat uit 3 grote luiken: de verloning van gedetacheerde werknemers, de mogelijke duur van de detachering en de regels over buitenlandse interimbureaus.

De opvallendste maatregel betreft de verruiming en verduidelijking van de loonvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer. Dat sluit aan op het principe gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats.

“Deze plannen van Marianne Thyssen en de Europese Commissie zijn cruciale maatregelen om het gelijk speelveld tussen Belgische en buitenlandse ondernemingen te verzekeren. Bijvoorbeeld: een gedetacheerde werknemer in de bouwsector zal niet enkel het basisloon moeten ontvangen (vandaag baremieke lonen van 13,3€ tot 19,3€), maar ook de weerverletzegels, de mobiliteitsvergoeding, de premie voor bijzondere werken en de kledijvergoeding. Dit betekent dat heel expliciet wordt dat gedetacheerde werknemers aan dezelfde loonvoorwaarden moeten werken als werknemers in dienst van een Belgisch bedrijf”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

Verloning van gedetacheerde werknemers

De opvallendste maatregel betreft de loonvoorwaarden waaraan een gedetacheerde werknemer moet werken. Het nieuwe voorstel voorziet dat dezelfde verloningsvoorwaarden gelden als voor elke andere werknemer in het land van tewerkstelling. Gedetacheerde en lokale werknemers zullen dus aan dezelfde regels onderworpen worden.

De lidstaten zullen op een transparante wijze moeten aangeven op basis waarvan de verloning op hun grondgebied is samengesteld. Het voorstel heeft geen invloed op de loonvormingsmechanismen van de lidstaten. Maar alle loonvoorwaarden die op een algemene manier in een wet of een algemeen verbindend verklaarde cao worden opgelegd, zullen ook toegepast moeten worden op gedetacheerde werknemers die in ons land aan de slag zijn.

Daarnaast stelt de Europese Commissie ook voor dat de door algemeen geldende cao's vastgelegde regels verplicht worden voor gedetacheerde werknemers in alle sectoren, waar dit vandaag in een aantal lidstaten alleen zo is in de bouwsector.

Onderaannemingen

Wat betreft onderaannemingen zullen lidstaten de mogelijkheid hebben om op gedetacheerde werknemers bij onderaannemers dezélfde verloningsregels toe te passen als deze bij de hoofdaannemer, ook als deze regels het gevolg zijn van collectieve arbeidsovereenkomsten die niet universeel gelden voor alle gedetacheerde werknemers.

Beperking van de duur van de detachering

Hoewel een detachering vandaag in principe tijdelijk moet zijn, werd voor het arbeidsrecht nooit een maximumtermijn opgelegd. De Europese Commissie stelt nu voor dat werknemers die langer dan twee jaar worden gedetacheerd, ten minste onder de dwingende bepalingen van de bescherming van het arbeidsrecht van het gastland moeten vallen. Een vergelijkbare 24 maanden-regel bestaat al in de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels wetgeving.

Regels inzake uitzendbureaus

Het beginsel van gelijke behandeling met lokale uitzendkrachten zal ook worden toegepast op gedetacheerde uitzendkrachten, waardoor de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de eigen werknemers van het bedrijf, niet alleen gelden voor de binnenlandse, maar ook voor de vanuit het buitenland gedetacheerde uitzendkrachten. Vandaag is dit een mogelijkheid die in België al wordt toegepast.

Bron: Persbericht Minister van Werk en Economie Kris Peeters

Gepubliceerd op 08-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  92