Vereenvoudiging procedure loonoverdracht

Nele MertensDoor een recente wijziging aan de Loonbeschermingswet wordt de procedure van loonoverdracht sterk vereenvoudigd en zo veel mogelijk gedigitaliseerd. De vereenvoudiging is al in voege getreden, wat de digitalisering betreft is het wachten op een uitvoeringsbesluit.

Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

Overdracht van loon
Een werknemer kan wanneer hij een lening aangaat of een contract sluit een akte van loonoverdracht tekenen. Dit geeft zijn schuldeiser de toestemming om naar zijn werkgever te stappen en een deel van zijn loon op te vragen alvorens de rest aan de werknemer wordt betaald. Uiteraard kan de schuldeiser alleen het voor beslag vatbaar deel van het loon in ontvangst nemen. Wanneer de werknemer zijn afbetalingen niet of niet meer doet, kan de schuldeiser de loonoverdracht laten uitvoeren door de werkgever. Hij moet hiervoor wel een bepaalde procedure volgen, die verschilt naargelang het gaat om een overdracht in een authentieke akte of in een onderhandse akte.

Authentieke akte
Wanneer de overdracht werd overeengekomen en in een authentieke akte werd gegoten staat de schuldeiser stevig in zijn schoenen. Hij hoeft enkel een kopie van die akte op te sturen naar de werkgever van zijn schuldenaar om beslag te leggen op een deel van het loon. Denk hierbij maar aan een woonkrediet, waarbij de bank standaard een akte van loonoverdracht laat tekenen, die mee opgenomen wordt in de notariële akte bij de koop van de woning.

Onderhandse akte
Het is daarentegen ook mogelijk dat een overdracht van loon wordt afgesproken zonder dat er een notaris aan te pas komt. Dit zien we bijvoorbeeld bij consumentenkredieten. In dergelijk geval is de schuldeiser verplicht de loonoverdracht in een apart contract te gieten en te laten tekenen door de consument. Wanneer deze zijn afbetalingen niet meer nakomt, kan de schuldeiser ook de overdracht laten uitvoeren, maar moet hij drie stappen doorlopen waarbij tot voor kort heel wat papierwerk kwam kijken.

Vereenvoudiging
De eerste stap bestaat erin dat de schuldeiser aan de werknemer, zijn schuldenaar, laat weten dat hij van plan is de loonoverdracht te starten. De meeste werknemers reageren positief op deze aanmaning en starten zelf terug met betalen. Wanneer ze dit niet doen, moest de schuldeiser een afschrift van de aanmaning bezorgen aan de werkgever van zijn schuldenaar. Sinds de wetswijziging hoeft dit afschrift niet meer: het volstaat dat de schuldeiser aan de werkgever laat weten dat hij de werknemer heeft verwittigd. Nadat de verzetstermijn van tien dagen was verstreken, stuurde de schuldeiser dan een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht naar de werkgever. Ook deze formaliteit is komen te vervallen. De schuldeiser moet na de tien dagen enkel laten weten dat hij heeft beslist de overdracht door te laten gaan.

Digitalisering
De twee laatste stappen in de procedure, die vereenvoudigd werden in het voordeel van de schuldeiser, kunnen binnenkort ook via elektronische weg gezet worden. De Loonbeschermingswet voorziet de mogelijkheid dat de kennisgevingen dan niet langer via aangetekende brief of deurwaardersexploot moeten gebeuren. Artikel 30 beschrijft de nieuwe methode als een ‘procedure waarbij een informaticatechniek gebruikt wordt‘. Het zal dan gaan om een elektronische verzending die toch de nodige garanties biedt inzake echtheid, correctheid en bewijslast. De verzender en de ontvanger in deze elektronische procedure moeten wel eerst een akkoord met elkaar sluiten hierover. Het kan daarbij gaan om werkgevers uit de private sector, maar ook om overheidsinstanties die een sociaal voordeel of een uitkering verschuldigd zijn aan de schuldenaar. Bijvoorbeeld de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of een vakantiekas die het vakantiegeld uitbetalen aan arbeiders. Het is wel nog wachten op een uitvoeringsbesluit dat er zal komen na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Besluit
Een heel aantal schuldeisers hebben het voordeel dat ze rechtstreeks aan het loon van werknemers met schulden kunnen, op voorwaarde dat er een loonoverdracht werd bedongen. De formaliteiten in het kader van de procedure van loonoverdracht werden vereenvoudigd, om het zowel voor de schuldeisers als voor de werkgevers makkelijker te maken. Het volstaat om te communiceren over de stappen in de procedure en die communicatie zal binnenkort ook elektronisch kunnen.

Nele Mertens

Juridisch adviseur

Acerta

Nele Mertens is reeds enkele jaren juridisch adviseur bij Acerta. Zij is gespecialiseerd in loonbescherming, jaarlijkse vakantie en de publieke sector en schrijft geregeld bijdragen voor Sociale wegwijzer.

SOCWEGDeze tekst werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift Sociale wegwijzer, zie ‘Naar een eenvoudigere overdracht van loon', Sociale wegwijzer 2016, nr. 9, p. 2-3.
 
Het tijdschrift Sociale wegwijzer vertaalt om de twee weken alle nieuwigheden in de sociale wetgeving en loonfiscaliteit naar uw praktijk. Daarnaast wordt regelmatig een stand van zaken opgemaakt van veel voorkomende topics, met boeiende commentaren geschreven door praktijkmensen.
Sociale wegwijzer is een samenwerking van Acerta en Wolters Kluwer: u geniet dus van een dubbele expertise én hebt de zekerheid dat er kort op de bal gespeeld wordt.
 
Voor meer informatie kan u hier terecht.

Gepubliceerd op 07-06-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  848