Uitzendcontract voortaan ook via e-mail of sms

Powered by SocialEye

smartphoneDe ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

De 48-urenregel geeft het uitzendbureau twee werkdagen de tijd om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid op geschrift te stellen. Deze regel plaatst de uitzendkracht in een positie van rechtsonzekerheid, omdat zijn arbeidsovereenkomst pas schriftelijk wordt opgemaakt nadat hij al aan de uitzendopdracht is begonnen of die al heeft beëindigd in geval van dagcontracten. Het voorontwerp schrapt daarom de 48-urenregel en verruimt de mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch te kunnen ondertekenen.

Vanaf 1 oktober 2016 zal elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk moeten worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De schriftelijke vaststelling zal voortaan op drie manieren mogelijk zijn:

  • via een klassieke schriftelijke overeenkomst;
  • via een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend via een gekwalificeerde elektronische handtekening (e-ID) of een gekwalificeerde elektronische zegel;
  • via een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend door elk ander type elektronische handtekening, op voorwaarde dat deze toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren.

Online platform

De laatste is de nieuwe optie. De uitzendsector heeft voor deze nieuwe mogelijkheid een onlineplatform gecreëerd. Op dat platform kunnen uitzendkantoren en uitzendkrachten arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid voortaan elektronisch ondertekenen volgens een basisscenario of volgens een alternatief scenario.

In het basisscenario bevat een e-mail aan de uitzendkracht een beveiligde link naar het platform, waarop de uitzendkracht kennis kan nemen van de arbeidsovereenkomst die hem wordt aangeboden. De elektronische ondertekening van de arbeidsovereenkomst gebeurt in dit scenario op de klassieke, op dit moment enige rechtsgeldige manier, d.w.z. met de elektronische identiteitskaart via een pc en een kaartlezer.

E-mail en sms

Het alternatieve scenario veronderstelt een voorafgaand mandaat van de uitzendkracht. In dit scenario krijgt de werknemer van zijn werkgever een e-mail of sms met de vraag de overeenkomst te bevestigen met een pincode. In de huidige wetgeving kan zoiets niet. De arbeidsovereenkomst kan worden geopend en gelezen via een link in de e-mail van de werkgever. De ondertekening door middel van de pincode kan gebeuren via een pc, een smartphone of een tablet.

Het onlineplatform biedt ook een systeem van beveiligde archivering dat gedurende 5 jaar toegankelijk blijft voor de uitzendkracht, conform de huidige wetgeving.

Bij afwezigheid van een rechtsgeldig ondertekende overeenkomst bij aanvang van de uitzendopdracht, zal de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van rechtswege onderworpen zijn aan de regels die gelden voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Alleen wanneer de niet-ondertekening volledig te wijten is aan de uitzendkracht zelf, geldt deze sanctie niet.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijk arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid

Bron: Persbericht Kris Peeters van 25 april 2016 en persbericht ministerraad van 29 april 2016

 Ook interessant voor u:

TEWTOP14004In het boek 'Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid - Een onafgewerkte werf...' geeft Emmanuel Wauters een synthese van de regelgeving en wijzigingen m.b.t. deze materie. Maar al te vaak lijken ondernemingen immers niet goed geïnformeerd te zijn omtrent de draagwijdte van de bepalingen en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Dit terwijl er toch een aanzienlijke impact kan zijn op de activiteiten van ondernemingen.

Meer informatie kan u vinden op onze webshop.


 

Gepubliceerd op 03-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  104